Course code BOT210

BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Yngvar Gauslaa
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forelesningene omhandler: Generell oppbygning og fysiologi hos laver, laver og luftforurensning, gammelskogslaver, laver som indikatorer på snødybde i fjellet, reinsdyr og laver, generell oppbygning og fysiologi hos moser, moser som indikatorer på tungmetallforurensning, moser i skog, torvmosenes økologi, truete moser og laver. Laboratorieøvelsene omhandler: Rikbarkslaver (fra ask, alm, lønn, osp, etc.), fattigbarkslaver (fra bartrær og bjørk), noen vanlige skorpelaver, urskogslaver, jord- og steinboende laver, bestemming av eget materiale for semesteroppgaven, moser fra edellauvskoger og rike granskoger, moser fra fattige skoger, torvmoser, myr- og sumpmoser, gjennomgang av semesteroppgaver. Semesteroppgave (gruppeoppgave 3-4 studenter) med innsamling og bestemming av innsamlet materiale, databerabeiding og rapportskriving.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal ha kunnskap om vanlige og økologiskt interessante norske moser og laver og deres betydning i norske økosystem

Ferdigheter:

Studentene skal lære å bestemme norske moser og makrolaver ved hjelp av bestemmelsestabeller og floraer. Studentene skal kunne bruke indikatorarter av laver og moser til å si noe om egenskaper til miljøet. Studentene skal kunne skrive en enkel vitenskapelig rapport

Generell kompetanse:

Forstå moser og lavers rolle i norsk natur, og kunne bruke dem som indikatorarter

Læringsaktiviteter:

Forelesning (1 time per uke) skal gi et teoretisk grunnlag, forberede studentene på praktiske oppgaver i kurset, samt gi studentene tilbakemelding på semesteroppgave. 

Labøvinger (to timer per uke) skal gjøre studentene i stand til på egenhånd å bestemme norske moser og makrolaver ved hjelp av bestemmelsestabeller og floraer. 

Semesteroppgave (gruppevis for 3-4 studenter) skal lære studentene å samle inn og bestemme eget materiale, samt bearbeide og framstille egne data, og bruke datasettet til å si noe om f.eks. luftforurensningen langs en gradient fra Oslo sentrum til Follo.

Læringsstøtte:
Semesteroppgaven forutsetterat lærer er tilgjengelig på kontoret noen uker for studentene. Viktige notat blir lag ut i Fronter.
Pensum:
Litteratur: Oppgis i Fronter
Forutsatte forkunnskaper:
BOT100.
Obligatorisk aktivitet:
Aktiv deltakelse i minst 10 av 12 øvinger à 2 timer. Lærer kontrollerer frammøte. Innlevert semesteroppgave Avlagt floristikkprøve med tilleggspørmål fra pensum
Vurderingsordning:
Studentene må gjennomføre en artsbestemmingsprøve der flora er tillatt hjelpemiddel (teller 40%).Sammen med denne gis  noen teoretiske spørsmål fra pensum uten tilgang til hjelpemidler (teller 20 %). Semesteroppgaven teller 40% av endelig karakter
Sensor:
Ekstern sensor vil gi karakter på semesteroppgave og på prøve arrangert den siste undervisningsuka.
Merknader:
Emnet er særlig beregnet for mastergradsprogrammene naturforvaltning, skogfag og økologi, men også andre studenter med interesse for biologi og/eller forurensningsproblematikk er velkomne.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 12 timer. Labøvinger: 24 timer. Semesteroppgave: 80 timer. Øvrig selvstudium: 34 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 12 timer . Øvinger: 24 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått