Course code BOT210

BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Siri Lie Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2003-2004
Siste gang: 2022H
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir studentene en bred innføring i laver og mosers økologi og floristikk. Temaer som blir gjennomgått på forelesinger er generell oppbygning og fysiologi hos laver, laver og luftforurensning, laver som indikatorer på snødybde i fjellet, laver som beiteplanter, gammelskogslaver, generell oppbygning og fysiologi hos moser, moser som indikatorer på tungmetallforurensning, moser i skog, torvmosenes økologi og truede moser og laver. Gjennom laboratorieøvelser og ekskursjoner får studentene kunnskap om vanlige arter av laver av moser i norsk natur: rikbarkslaver (fra ask, alm, lønn, osp, etc.), fattigbarkslaver (fra bartrær og bjørk), et utvalg av skorpelaver, gammelskogslaver, moser fra edellauvskoger og rike granskoger, moser fra fattige skoger, torvmoser og levermoser. Emnet omfatter også skriving av semesteroppgave (gruppeoppgave med 3-4 studenter) med innsamling og bestemming av innsamlet materiale, databearbeiding og rapportskriving.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter avsluttet emne skal kandidaten ha bred kunnskap om vanlige og økologisk interessante norske moser og laver og deres betydning i norske økosystem.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne bestemme norske moser og makrolaver ved hjelp av bestemmelsestabeller og floraer. Kandidaten skal kunne bruke indikatorarter av laver og moser til å si noe om miljøforholdene på stedet. Kandidaten skal kunne skrive en enkel vitenskapelig rapport.

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal kandidaten kunne formidle og diskutere problemstillinger og løsninger knyttet til lavøkologi.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger (1 time per uke) gir en teoretisk innføring i laver og mosers økologi, labøvinger (2 timer per uke) og ekskursjoner (2 per semester) gir kunnskap om artsbestemmelse av norske moser og makrolav, og arbeid med semesteroppgave gir øvelse i skriving av vitenskapelig rapport. I tillegg forventes det at studentene leser på egenhånd. 
Læringsstøtte:
Alt undervisningsmateriell er tilgjengelig på Canvas. Under skriving av semesteroppgaven er foreleser tilgjengelig for studentene på kontoret. 
Pensum:
Floraer, forelesningsnotater og annet materiell som er tilgjengelig på Canvas. 
Forutsatte forkunnskaper:
BOT100
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning og deltakelse på minst 8 av 10 laboratorieøvinger. 
Vurderingsordning:
Mappeevaluering bestående av tre deler: En artsbestemmingsprøve der flora er tillatt hjelpemiddel teller 40%. Sammen med denne gis noen teoretiske spørsmål fra pensum uten tilgang til hjelpemidler. Denne teller 20%. En semesteroppgave teller 40%. Alle eksamensdeler trenger ikke nødvendigvis være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som vil vurderes.
Sensor:
Ekstern sensor vil gi en samlet karakter på semesteroppgave og på prøver arrangert den siste undervisningsuka.
Merknader:
Emnet er særlig beregnet for mastergradsprogrammene naturforvaltning, skogfag og økologi, men også andre studenter med interesse for biologi og/eller forurensningsproblematikk er velkomne. 
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 12 timer. Laboratorieøvinger: 20 timer. Ekskursjoner: 8 timer. Semesteroppgave: 60 timer. Øvrig selvstudium: 30 timer.
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse
Undervisningstid:
Forelesninger: 12 timer. Laboratorieøvinger: 20 timer. Ekskursjoner: 8 timer.
Eksamensdetaljer: :