Course code BOT100

BOT100 Plantediversitet

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Siri Lie Olsen
Medvirkende: Tone Aasbø Granerud, Kari Klanderud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen og juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
 Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om arter, samt bred forståelse for de ulike organismegruppene innenfor den klassiske botanikken. Disse gruppene blir systematisk gjennomgått i vårparallellen på lab og i forelesninger: cyanobakterier, protister (alger, slimsopper og eggsporesopper), soppriket, laver, moser, karsporeplanter, nakenfrøete-, og dekkfrøete planter. BOT100 gir studentene et godt grunnlag for artskunnskap, noe som er svært viktig for å sikre god fremtidig forvaltning av norsk natur. Emnet gir forståelse for hvordan artsmangfoldet varierer over økologiske gradienter og innenfor naturtyper. Andre temaer som omhandles er symbioser, pollinering, frø og fruktspreding, forsvar, evolusjon og artsdannelse. Artsbestemmelse er sentralt på det fem dager lange feltkurset i juniblokka. Her får studentene se et bredt utvalg av arter i ulike naturtyper.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet har studentene grunnleggende oversikt over mangfoldet av alger, sopp, moser, lav, karsporeplanter og høyere planter i norsk natur. De har kunnskap om hvordan de ulike gruppene i planteriket er bygget opp, hvordan de formerer seg og hvordan evolusjonære krefter har ført til tilpasninger til forskjellige økologiske forhold.

Ferdigheter

Emnet legger vekt på praktisk læring via labarbeid og feltkurs. Studentene skal opparbeide god forståelse for hva slags trekk som karakteriserer de ulike gruppene og plantefamiliene. Studentene blir i stand til å bestemme høyere planter til art ved hjelp av flora og bestemmelsestabeller, samt å kjenne vanlige norske moser og laver.

Generell kompetanse

Emnet gir en bred biologisk basis for videre studier innen økologi, naturforvaltning, plantevitenskap og biologi.

Læringsaktiviteter:
Forelesinger, labøvinger, feltkurs, selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas og Connect.
Pensum:
Stern’s Introductory Plant Biology». Fifteenth Edition. Bidlack, J.E. & Jansky S.H. (2021) McGraw - Hill, New York.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Labkurs med godkjente labjournaler. 9 av 11 journaler må være godkjent for å delta på det obligatoriske feltkurset.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen teller 2/3. Den skriftlige eksamenen er en 3-timers flervalgseksamen i mai. Feltkurset er i juniblokka og avsluttes med en floristikkprøve på kvelden den siste kursdagen. Floristikkprøven teller 1/3 av karakteren. Begge eksamensdeler må bestås for å bestå emnet.
Sensor:
Sensor brukes til å godkjenne eksamenspørsmål (flervalgsprøve), og til å bestemme karakterfordelingen basert på antall rette svar både for flervalgs- og floristikkprøve.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Labarbeid: 22 timer. Feltkurs: 40 timer. Selvstudium (i tillegg til lab- og feltkurs): 40 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 timer. Labarbeid: 22 timer. Feltkurs: 40 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: A - E / Ikke bestått