Course code BOT100

BOT100 Plantediversitet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Yngvar Gauslaa
Medvirkende: Tone Aasbø Granerud, Kari Klanderud
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen og juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Systematikk, blågrønne bakterier, protistriket (alger, slimsopper og eggsporesopper), soppriket, mykorrhiza, laver, moser, karsporeplanter, nakenfrøete planter, dekkfrøete planter, artsbestemming, pollinering, frøspreding og forsvar, evolusjon og artsdannelse.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Emnet gir studentene en grunnleggende forståelse av planterikets mangfold (moser, karsporeplanter, nakenfrøete planter og dekkfrøete planter), men fokuserer også på alger, sopper og laver. Emnet gir studentene kunnskap om hvordan disse plantegruppene er bygget opp, hvordan de formerer seg og hvordan evolusjonære krefter har ført til tilpasninger til forskjellige økologiske forhold.

Ferdigheter

Emnet skal gjøre studentene i stand til på plassere organismer i riker og avdelinger, samt på egen hånd å bestemme arter av høyere planter ved hjelp av flora, samt å kjenne noen vanlige norske moser og laver.

Generell kompetanse

Kurset gir en essensiell kunnskapsbasis for videre studier innen økologi, naturforvaltning, og andre planterelaterte fag.

Læringsaktiviteter:
Forelesinger, labøvinger, feltkurs, selvstudium.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Lærebøker: Se Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Labkurs med godkjente labjournaler, og deltagelse på feltkurs.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen teller 2/3. Den skriftlige eksamenen er en 3-timers flervalgseksamen i mai. Feltkurset er i juniblokka og avsluttes med en floristikkprøve på kvelden den siste kursdagen. Floristikkprøven teller 1/3 av karakteren. Alle deleksamener trenger ikke nødvendigvis være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som vil vurderes til bestått.

Sensor:
Sensor brukes til å godkjenne eksamenspørsmål (flervalgsprøve), og til å bestemme karakterfordelingen basert på antall rette svar både for flervalgs- og floristikkprøve.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Labarbeid: 22 timer. Feltkurs: 50 timer. Selvstudium (i tillegg til lab- og feltkurs): 54 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECOL110 med 1 studiepoeng.
Undervisningstid:
Forelesninger: 24 timer. Labarbeid: 22 timer. Feltkurs: 50 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått