BOT100 Plantediversitet

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Siri Lie Olsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 24 timer. Labarbeid: 22 timer. Feltkurs: 40 timer. Selvstudium (i tillegg til lab- og feltkurs): 40 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen og juniblokka.

Om dette emnet

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om arter, samt bred forståelse for de ulike organismegruppene innenfor den klassiske botanikken. Disse gruppene blir systematisk gjennomgått i vårparallellen på lab og i forelesninger: cyanobakterier, protister (alger, slimsopper og eggsporesopper), soppriket, laver, moser, karsporeplanter, nakenfrøete planter og dekkfrøete planter. Andre temaer som omhandles er symbioser, pollinering, frø- og fruktspredning, forsvar, evolusjon og artsdannelse. Artsbestemmelse er sentralt på det fem dager lange feltkurset i juniblokka. Her får studentene se et bredt utvalg av arter i ulike naturtyper. Til sammen gir BOT100 studentene et godt grunnlag for artskunnskap, noe som er svært viktig for å sikre god fremtidig forvaltning av norsk natur. Emnet gir også forståelse for hvordan artsmangfoldet varierer over økologiske gradienter og innenfor naturtyper.

Dette lærer du

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet har studentene grunnleggende oversikt over mangfoldet av alger, sopp, moser, lav, karsporeplanter og høyere planter i norsk natur. De har kunnskap om hvordan de ulike gruppene i planteriket er bygget opp, hvordan de formerer seg og hvordan evolusjonære krefter har ført til tilpasninger til forskjellige økologiske forhold.

Ferdigheter

Emnet legger vekt på praktisk læring via labarbeid og feltkurs. Studentene skal opparbeide god forståelse for hva slags trekk som karakteriserer de ulike gruppene og plantefamiliene. Studentene blir i stand til å bestemme høyere planter til art ved hjelp av flora og bestemmelsestabeller, samt å kjenne vanlige norske moser og laver.

Generell kompetanse

Emnet gir en bred biologisk basis for videre studier innen økologi, naturforvaltning, plantevitenskap og biologi.

  • Forelesinger, labøvinger, feltkurs, selvstudium.
  • Canvas og Connect.
  • "Stern’s Introductory Plant Biology". Fifteenth Edition. Bidlack, J.E. & Jansky S.H. (2021) McGraw - Hill, New York.
  • Skriftlig eksamen teller 2/3. Den skriftlige eksamenen er en 3-timers flervalgseksamen i mai. Feltkurset er i juniblokka og avsluttes med en floristikkprøve om kvelden den siste kursdagen. Floristikkprøven teller 1/3 av karakteren. Begge eksamensdeler må bestås for å bestå emnet.

    Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Floristikkprøve Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
  • Ekstern sensor brukes til å godkjenne eksamenspørsmål (flervalgsprøve) og til å bestemme karakterfordelingen basert på antall rette svar både for flervalgs- og floristikkprøve.
  • Labkurs og feltkurs. På labkurset må 9 av 11 journaler være godkjent. Dette kreves for å delta på det obligatoriske feltkurset.
  • Forelesninger: 24 timer. Labarbeid: 22 timer. Feltkurs: 40 timer.
  • GSK