Course code BIOEC350

BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Aida Tabarroky Ardebili
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i  vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Forbeholdt studenter på masterprogrammet i Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling (M-BIOEC). 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av to hoveddeler: (i) produksjonsøkonomi inkl. industrielle prosesser i og (ii) markedsanalyser.

Metodisk dekker emnet ikke-lineær optimering, lineær programmering og analyser av tilbud og etterspørsel.  Metodene brukes for synliggjøre hvordan ulike særtrekk ved produksjoner og markeder påvirker lønnsomheten.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå hvordan ulike forhold virker inn på forskjellige lønnsomheten ved ulike typer produksjoner og betydninga av markedsfokus i produksjon og bearbeiding av råvarene.  Sentralt i disse analysene står verdikjeder og identifisering av markedspotensiale for de delene av råvarene i en produksjon som ikke bidrar til foretaksøkonomisk lønnsomhet.

Studentene skal kunne beskrive hvordan et verdikjedeperspektiv kan bidra til økt lønnsomhet.  Dette skjer ved at ulike typer produksjoner analyseres med vekt på hvordan endringer i produk­sjons­måte, foredling og proses­sering kan gi grunnlag for bedre lønnsomhet.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne analysere produksjonsprosesser og beregne forskjeller i kostnader ived forskjellige tilnærminger til produksjon.

Studentene skal kunne analysere produksjonskostnader og markedsmuligheter for produkter.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne arbeide i tverrfaglige grupper og løse relativt kompliserte utfordringer relatert til produksjon basert på biologiske råvarer.

Læringsaktiviteter:
Emnet er delt i tre hoveddeler: (i) forelesninger/øvinger med tema markeder og konsumentatferd, (ii) forelesninger/øvinger med tema produksjonsøkonomi og industrielle prosesser, og (iii) en gruppe semesteroppgave på sjølvalgt tema der arbeideidet med oppgavene omfatter studentpresentasjoner med tilbakemeldinger fra medstudenter og faglærere.  Semesteroppgaven skal ha et verdikjedeperspektiv der avklaring av hva som omfattes av verdikjeden er sentralt for å avgrense og definere oppgaven.
Læringsstøtte:

Forelesninger med diskusjon knytta til underviste teorier og metoder, og hvordan disse teoriene og metodene kan brukes for å analysere konkrete bio-økonomiske problemstillinger.

Øvinger der studentene får erfaring i å bruke undervist teori og metode på anvendte problemstillinger.

Semesteroppgave med vegledning og tilbakemelding på problemavgrensing, valgt teori og metode, og analyse på tema for oppgaven. 

Pensum:
Pensum vil bli publisert før.kursstart.  Mindre justeringer kan foretas under kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, samfunsøkonomi,industriell økonomi, biologisk produksjon eller tekniske fag/ingeniørfag.
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:

Godkjent presentasjon og diskusjon av sjølvalgt verdikjede.

Obligatorisk frammøte på alle gruppepresentasjonene. 

Vurderingsordning:
Mappevurdering_ Semesteroppgave i gruppe (3-4 pers.): Formulering av problemstilling (10%), presentasjon av førsteversjon av oppgava (40%) og ferdig oppgave (50%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og prinsipper for evaluering av oppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
-
Overlapp:
-
Undervisningstid:
16-20 forelesninger + 4-8-øvingssesjoner
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer