Course code BIOEC350

BIOEC350 Biologisk produksjon, industrielle prosesser og markeder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i  vårparallellen. 
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Fortrinnsrett til studenter på masterprogrammet i Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling (M-BIOEC). Ledige plasser fordeles i rekkefølge til  masterstudenter på 1. Økonomi og administrasjon (M-ØA) 2. Applied Economics and Sustainability (M-ECON) 3. Entreprenørskap og innovasjon (M-EI)
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av to hoveddeler: (i) produksjonsøkonomi og (ii) markedsanalyser.

Metodisk dekker emnet ikke-lineær optimering, lineær programmering og analyser av tilbud og etterspørsel.  Metodene brukes for synliggjøre hvordan ulike særtrekk ved produksjoner og markeder påvirker lønnsomheten.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal forstå hvordan ulike forhold virker inn på forskjellige lønnsomheten ved ulike typer produksjoner og betydninga av markedsfokus i produksjon og bearbeiding av råvarene.  Sentralt i disse analysene står verdikjeder og identifisering av markedspotensiale for de delene av råvarene i en produksjon som ikke bidrar til foretaksøkonomisk lønnsomhet.

Studentene skal kunne beskrive hvordan et verdikjedeperspektiv kan bidra til økt lønnsomhet.  Dette skjer ved at ulike typer produksjoner analyseres med vekt på hvordan endringer i produk­sjons­måte, foredling og proses­sering kan gi grunnlag for bedre lønnsomhet.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne analysere produksjonsprosesser og beregne forskjeller i kostnader ived forskjellige tilnærminger til produksjon.

Studentene skal kunne analysere produksjonskostnader og markedsmuligheter for produkter.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne arbeide i tverrfaglige grupper og løse relativt kompliserte utfordringer relatert til produksjon basert på biologiske råvarer.

Læringsaktiviteter:
Emnet vil bli seminarbasert, med hel eller halvdags samlinger etterfulgt av caseoppgaver og/eller andre former for gruppeoppgaver.
Pensum:
Pensum vil bli publisert før oppstart av emnet.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk deltakelse: Godkjent på presentasjon og diskusjon av to gruppeprosjekt:

  •  Analyse av sjølvalgt biologisk produksjon + diskusjon av ei anna gruppe sin presentasjon. 
  • Analyse av markedet for sjølvalg produkt + diskusjon av e anna gruppe sin presentasjon.

Obligatorisk frammøte på alle gruppepresentasjonene. 

Vurderingsordning:
Mappevurdering_ Semesteroppgave i gruppe (3-4 pers.): Formulering av problemstilling (10%), presentasjon av førsteversjon av oppgava (40%) og ferdig oppgave (50%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Eksamensdetaljer: :