Course code BIO332

BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Åsa Helena Frostegård
Medvirkende: Morten Kjos, Daniel Straume, Inga Leena Angell, Morten Nilsen, Pawel Michal Lycus, Ine Storaker Myrbråten, Linda Liberg Bergaust, Else Marie Aasen, Leiv Sigve Håvarstein, Zhian Salehian, Rannei Tjåland, Knut Rudi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
36
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka + undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: <p>Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammene</p><list listType="bulleted"><listItem>Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi</listItem><listItem>Master i teknologi (siv.ing.), studieretning kjemi og bioteknologi, spesialisering molekylærbiologi</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset gir dyptgående kunnskaper innen viktige deler av moderne mikrobiologi og fokuserer på tre temaer innen mikrobiologisk forskning med betydning for helse og bærekraftig utvikling: Minking av klimagassutslipp; spredning av antibiotikaresistens; og tarmbakteriers innvirkning på helse hos mennesker. Emnet er et intensivt 3-ukers laboratoriekurs i januar (uke 1-3). Noen forelesninger/seminarer vil bli gitt i denne delen, mens resten gis i første del av vårparallellen. Totalt vil det bli gitt 18 forelesninger. I disse vil det bli lagt vekt på utvalgte, tidsaktuelle temaer, og å diskutere oppnådde resultater fra laboratorieøvelsene i relasjon til den vitenskapelige litteraturen. Laboratorieøvelsene omfatter metoder som brukes til:

 • måling av genekspresjon og biologisk mangfold i ulike økosystemer
 • karakterisering og identifisering av bakterier
 • horisontal genoverføring
 • genetisk regulering
 • metagenomsekvensering
 • resultattolking og diskusjoner omkring de ulike metodene

Studentene skriver en fyldig rapport fra laboratorieøvelsene.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kurset er tett knyttet til aktuelle forskningstemaer innenfor mikrobiologi og formidler «state-of-the-art»-kunnskap om tre viktige temaer som er spesielt relevante for FNs bærekraftsmål om god helse og stopp av klimaendringer: Mikrobielle prosesser involvert i klimagassutslipp; horisontal genoverføring og dens betydning for spredning av antibiotika-resistens; og sammenhenger mellom tarmflora-sammensetning og helse. Forståelse av prinsippene bak flere av de vanligst brukte teknikkene innen moderne mikrobiologi. 

Ferdigheter

Kurset gir god trening i mange av de vanligste teknikkene som brukes innen moderne mikrobiologi, med hovedvekt på molekylære metoder. Studentene lærer hvordan de ulike metodene kan brukes, og deres styrker/svakheter. Laboratorieøvelsene er lagt opp som forskningsprosjekter som sammenfattes i en individuell, skriftlig rapport. Dette gir ferdigheter i utførende og planlegging av eksperimenter; data-analyse og - fremstilling; og trening i innsamling av relevant litteratur for å sette inn resultatene i en bredere sammenheng. Regelmessige seminarer blir holdt, hvor studentene får øvelse i å sammenfatte og diskutere utvalgte vitenskapelige artikler.

Generell kompetanse

Kurset gir studentene god praktisk og teoretisk forberedelse for gjennomføring av masteroppgave og er også nyttig for studenter i tidlig fase av PhD-utdanningen. Kurset innebærer både samarbeid i gruppe og individuell øvelse i skriving og data-analyse, og gir trening i skriftlig og muntlig fremstilling, i løsning av komplekse problemer, og i kritisk lesing og tolking av vitenskapelige tekster.

Læringsaktiviteter:

Laboratorieøvelser. Seminarer.

Seminarene innebærer presentasjon av artikler og metoder, hvor også studentene deltar aktivt. Hovedfokuset i kurset er å gi studentene innsikt i noen utvalgte metoder som er aktuelle i dagens mikrobiologiske forskning. Spesialforelesninger gis i tilknytning til laboratorieøvelsene, eller som separate forelesninger/seminarer.

Læringsstøtte:
Lærerne er tilstede under hele kursperioden, og kan dessuten nås via e-post.  Canvas.
Pensum:
Forelesninger og utvalgte, vitenskapelige artikler, som vil fungere som et grunnlag for skriving av laboratorierapporten og for eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Biokjemi tilsvarende KJB200
 • Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
Anbefalte forkunnskaper:
Labkursene BIO233 og BIO211, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, seminarer og laboratorieøvelser.
Vurderingsordning:
 • Skriftlig rapport av eksperimentell forskningsoppgave, teller 50 % av karakteren.
 • Skriftlig eksamen hvor studenten blir spurt om innholdet fra labkurset og pensum som består av utvalgte vitenskapelige artikler innen relaterte temaer. Teller 50 % av karakteren.

Om antall kursdeltakere er 24 eller mindre kan lærerne beslutte å i stedet gi muntlig eksamen.

Ekstern sensor både av skriftlig oppgave og eksamenssvar.

Sensor:

Ekstern sensur av skriftlige oppgave.

Ekstern sensur av eksamen.

Merknader:
Om antall kursdeltakere er 24 eller mindre kan lærerne beslutte å i stedet gi muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 120 timer.Seminarer/forelesninger: 18 timer.Resulatbearbeiding, selvstudier og skriving av fyldig rapport fra laboratorieøvelsene: 162 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Januarblokk: 3 ukers (120 timer) laboratoriekurs, med enkelte forelesninger.

Vårparallell: 2 dobbettimer med seminarer/forelesninger per uke i første halvdel av vårparallellen, annonseres på Canvas.

Innlevering av skriftlig rapport: uke 11 eller 12. Skriftlig eksamen er normalt i uke 13, 14 eller 15, avhengig av når påsken er.

Eksamensdetaljer: :