Detaljer om emnet BIO332

BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Åsa Helena Frostegård
Medvirkende: Pawel Michal Lycus, Gro Anita Stamsås, Linda Helén Godager, Linda Liberg Bergaust, Else Marie Aasen, Siri Merete Grønhovd, Leiv Sigve Håvarstein, Zhian Salehian, Rannei Tjåland, Knut Rudi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
24
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka + undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammet Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi. Prioritet gis også til PhD studenter knyttet til forskerskolen i molekylær mikrobiologi.
Emnets innhold:

Emnet er et intensivt 3-ukers laboratoriekurs i januar (uke 1-3). Noen forelesninger/seminarer vil bli gitt i denne delen, mens resten gis i første del av vårparallellen. Totalt vil det bli gitt 18 forelesninger. I disse vil det bli lagt vekt på å ta opp utvalgte tidsaktuelle temaer, og å diskutere oppnådde resultater fra laboratorieøvelsene i relasjon til den vitenskapelige litteraturen. Laboratorieøvelsene omfatter metoder som brukes til:

  • måling av genekspresjon og biologisk mangfold i ulike økosystemer
  • karakterisering og identifisering av bakterier
  • horisontal genoverføring
  • genetisk regulering
  • genomsekvensering
  • resultattolking og diskusjoner omkring de ulike metodene

Studentene skriver en fyldig rapport fra laboratorieøvelsene.

Læringsutbytte:
Emnet fokuserer på temaer som gjenspeiler aktuelle problemstillinger i moderne mikrobiologi. Studentene vil få innblikk i noen viktige metoder som benyttes i mikrobiologisk forskning, med hovedvekt lagt på molekylære teknikker. Hvilke sammenhenger de forskjellige metodene kan brukes i, samt deres styrker og svakheter, vil også bli diskutert. Videre skal studentene lære å tolke og evaluere biologiske data, samt få erfaring med å lese og bruke vitenskapelig primærlitteratur. Studentene skal lære hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både muntlig og skriftlig. De vil lære seg å tenke kritisk, å løse komplekse og multidisiplinære problemer, og å tolke aktuell forskningslitteratur.
Læringsaktiviteter:

Laboratorieøvelser. Seminarer.

Seminarene innebærer presentasjon av artikler og metoder, hvor også studentene deltar aktivt. Hovedfokuset i kurset er å gi studentene innsikt i noen utvalgte metoder som er aktuelle i dagens mikrobiologiske forskning. Spesialforelesninger gis i tilknytning til laboratorieøvelsene, eller som separate forelesninger/seminarer.

Læringsstøtte:
Lærerne er tilstede under hele kursperioden, og kan dessuten nås via e-post.Fronter
Pensum:
Forelesninger og utvalgte, vitenskaplige artikler, som vil fungere som et grunnlag for skriving av laboratorierapporten og for muntrlig eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:
Biokjemi tilsvarende KJB200, Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
Anbefalte forkunnskaper:
Labkursene BIO233 og BIO211, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, seminarer og laboratorieøvelser.
Vurderingsordning:

Studentene skriver en fyldig rapport fra laboratorieøvelsene, som skal bestå av innledning, materialer og metoder, resultater og diskusjon, pluss referanser til relevante vitenskaplige artikler. Hver student må levere en selvstendig rapport. Det vil bli ekstern sensurering av laboratorierapporten.

Muntlig eksamen hvor studenten blir spurt om innholdet i den skriftlige rapporten og pensum som består av utvalgte vitenskapelige artikler innen relaterte temaer. Ekstern sensor på muntlig eksamen.

Karakter A-F blir satt på både skriftlig rapport og muntlig eksamen. Disse teller 50% hver i sluttkarakteren. Begge deler må være bestått.

Sensor:

Ekstern sensur av skriftlige oppgave.

Ekstern sensor på muntlig eksamen.

Merknader:
Alle studenter må gjennomføre en prøve i laboratoriesikkerhet (og få den godkjent), for å få plass på kurset. Prøven gis i løpet av desember.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 120 timer. Seminarer/forelesninger: 18 timer. Resulatbearbeiding, selvstudier og skriving av fyldig rapport fra laboratorieøvelsene: 162 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Januarblokk: 3 ukers (120 timer) laboratoriekurs, med enkelte forelesninger.

Vårparallell: 2 dobbettimer med seminarer/forelesninger per uke i første halvdel av vårparallellen, annonseres på Fronter.

Innlevering av skriftlig rapport: uke 9. Muntlig eksamen i uke 11 eller 12.

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått