Course code BIO332

BIO332 Eksperimentell molekylær mikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Åsa Helena Frostegård
Medvirkende: Morten Kjos, Daniel Straume, Inga Leena Angell, Ine Storaker Myrbråten, Linda Liberg Bergaust, Else Marie Aasen, Leiv Sigve Håvarstein, Zhian Salehian, Rannei Tjåland, Knut Rudi
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
36
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka + undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: <p>Kurset er obligatorisk for studenter på studieprogrammene</p><list listType="bulleted"><listItem>Master i Bioteknologi, retning Mikrobiologi</listItem><listItem>Master i teknologi (siv.ing.), studieretning kjemi og bioteknologi, spesialisering molekylærbiologi</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset gir dyptgående kunnskaper innen viktige deler av moderne mikrobiologi og fokuserer på tre temaer innen mikrobiologisk forskning med betydning for helse og bærekraftig utvikling: Minking av klimagassutslipp; spredning av antibiotikaresistens; og tarmbakteriers innvirkning på helse hos mennesker. Emnet er et intensivt 3-ukers laboratoriekurs i januar (uke 1-3). Noen forelesninger/seminarer vil bli gitt i denne delen, mens resten gis i første del av vårparallellen. Totalt vil det bli gitt 18 forelesninger. I disse vil det bli lagt vekt på utvalgte, tidsaktuelle temaer, og å diskutere oppnådde resultater fra laboratorieøvelsene i relasjon til den vitenskapelige litteraturen. Laboratorieøvelsene omfatter metoder som brukes til:

 • måling av genekspresjon og biologisk mangfold i ulike økosystemer
 • karakterisering og identifisering av bakterier
 • horisontal genoverføring
 • genetisk regulering
 • metagenomsekvensering
 • resultattolking og diskusjoner omkring de ulike metodene

Studentene skriver en fyldig rapport fra laboratorieøvelsene.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kurset er tett knyttet til aktuelle forskningstemaer innenfor mikrobiologi og formidler «state-of-the-art»-kunnskap om tre viktige temaer som er spesielt relevante for FNs bærekraftsmål om god helse og stopp av klimaendringer: Mikrobielle prosesser involvert i klimagassutslipp; horisontal genoverføring og dens betydning for spredning av antibiotika-resistens; og sammenhenger mellom tarmflora-sammensetning og helse. Forståelse av prinsippene bak flere av de vanligst brukte teknikkene innen moderne mikrobiologi. 

Ferdigheter

Kurset gir god trening i mange av de vanligste teknikkene som brukes innen moderne mikrobiologi, med hovedvekt på molekylære metoder. Studentene lærer hvordan de ulike metodene kan brukes, og deres styrker/svakheter. Laboratorieøvelsene er lagt opp som forskningsprosjekter som sammenfattes i en individuell, skriftlig rapport. Dette gir ferdigheter i utførende og planlegging av eksperimenter; data-analyse og - fremstilling; og trening i innsamling av relevant litteratur for å sette inn resultatene i en bredere sammenheng. Regelmessige seminarer blir holdt, hvor studentene får øvelse i å sammenfatte og diskutere utvalgte vitenskapelige artikler. 

Studenten kan selv gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emnet. Studenten behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.  

Generell kompetanse

Kurset gir studentene god praktisk og teoretisk forberedelse for gjennomføring av masteroppgave og er også nyttig for studenter i tidlig fase av PhD-utdanningen. Kurset innebærer både samarbeid i gruppe og individuell øvelse i skriving og data-analyse, og gir trening i skriftlig og muntlig fremstilling, i løsning av komplekse problemer, og i kritisk lesing og tolking av vitenskapelige tekster.

Læringsaktiviteter:

Laboratorieøvelser. Seminarer.

Seminarene innebærer presentasjon av artikler og metoder, hvor også studentene deltar aktivt. Hovedfokuset i kurset er å gi studentene innsikt i noen utvalgte metoder som er aktuelle i dagens mikrobiologiske forskning. Spesialforelesninger gis i tilknytning til laboratorieøvelsene, eller som separate forelesninger/seminarer.

Læringsstøtte:
Lærerne er tilstede under hele kursperioden, og kan dessuten nås via e-post/Canvas. Vi tilbyr spørretimer i forbindelse med rapportskrivingen.
Pensum:
Forelesninger og utvalgte, vitenskapelige artikler, som vil fungere som et grunnlag for skriving av laboratorierapporten og for eksamen.
Forutsatte forkunnskaper:
 • Biokjemi tilsvarende KJB200
 • Generell mikrobiologi tilsvarende BIO230
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
Anbefalte forkunnskaper:
Labkursene BIO233 og BIO211, eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Forelesninger, seminarer og laboratorieøvelser.
Vurderingsordning:
 • Skriftlig rapport av eksperimentell forskningsoppgave, teller 40 % av karakteren.
 • Skriftlig eksamen hvor studenten blir spurt om innholdet fra labkurset og pensum som består av utvalgte vitenskapelige artikler innen relaterte temaer. Teller 60 % av karakteren.
 • Både rapport og eksamen må være bestått for å bestå emnet.Det gis én felles karakter for disse delene.

Om antall kursdeltakere er 24 eller mindre kan lærerne beslutte å i stedet gi muntlig eksamen.

Ekstern sensor både av skriftlig oppgave og eksamenssvar.

Sensor:

Ekstern sensur av skriftlige oppgave.

Ekstern sensur av eksamen.

Merknader:
Om antall kursdeltakere er 24 eller mindre kan lærerne beslutte å i stedet gi muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Laboratoriearbeid: 120 timer.Seminarer/forelesninger: 18 timer.Resulatbearbeiding, selvstudier og skriving av fyldig rapport fra laboratorieøvelsene: 112 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Januarblokk: 3 ukers (120 timer) laboratoriekurs, med enkelte forelesninger.

Vårparallell: 2 dobbettimer med seminarer/forelesninger per uke i første halvdel av vårparallellen, annonseres på Canvas.

Innlevering av skriftlig rapport: uke 11 eller 12. Skriftlig eksamen er normalt i uke 13, 14 eller 15, avhengig av når påsken er.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer