Course code BIO324

BIO324 Plantenes tilpasning til klima og forurensning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Åshild Gunilla Ergon
Medvirkende: Sissel Torre, Aasmund Bjørnstad, Jorunn Elisabeth Olsen, Odd Arne Rognli
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Klimafaktorer og artenes utbredelse. Effekter av klimafaktorer, klimaendringer of forurensning på plantenes funksjon, vekst og utvikling. Direkte effekter av og responser på temperatur, vann, lys, karbondioksid og forurensende stoffer. Fenotypisk plastisitet og genetisk tilpasning til klima og forurensning.
Læringsutbytte:

Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan planter responderer på - og tilpasser seg til - klimatiske faktorer og forurensning. Dette inkluderer akklimatisering - hvordan planter fanger opp signaler fra omgivelsene og tilpasser seg fenotypisk - og tilpasning på lengre sikt ved evolusjon og foredling. Den oppnådde kunnskapen vil bidra til studentenes forståelse av hvilke effekter klimaendringer og forurensning kan ha på planter i naturlige økosystemer og i  matproduksjonen, og hvordan vi kan møte problemer og muligheter knyttet til planter, klimaendringer og forurensning.

Kunnskap

  • Kan definere og diskutere betydningen av relevante begreper som for eksempel akklimatisering, fenotypisk plastisitet, tilpasning, stress, resistens, toleranse. Kan gi eksempler på slike fenomener.
  • Kan beskrive og forklare hvordan temperatur, vann, lys, CO2-konsentrasjon, salt og forurensninger påvirker fysiologiske prosesser, forårsaker stress, og regulerer vekst og utvikling. Kan beskrive og forklare samspill i effektene som disse faktorene har på planter.
  • Kan beskrive akklimatiseringsprosesser
  • Kan forklare hvordan ulike egenskaper og mekanismer gjør at en plante er tilpassa eller ikke tilpassa visse klimatiske forhold eller visse forurensende stoffer
  • Kan beskrive og forklare hvordan klimaendringer påvirker og forventes å påvirke geografisk utbredelse av arter og vegetasjonstyper, fenologi og planteproduksjon
  • Kan diskutere hvilken betydning livsstrategi, akklimatisering, fenotypisk plastisitet og genetisk variasjon har for naturlige plantepopulasjoner, og for planteforedlere, i et klimaendringsperspektiv

Faglige ferdigheter

  • Kan delta i diskusjon om faglige problemstillinger rundt planter, klima og forurensning, basert på vitenskapelig litteratur

Generell kompetanse

  • Kan lese, forstå og videreformidle vitenskapelig litteratur
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier der studentene presenterer og diskuterer relevant litteratur.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon via Fronter og e-post
Pensum:

Willey (2016). Environmental plant physiology. Garland Science. ISBN 978-0-8153-4469-8. Kapittel 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15

Utvalgte kapitler fra andre bøker og review-artikler.

Forutsatte forkunnskaper:
Genetikk (BIO120), plantefysiologi (BOT200)
Obligatorisk aktivitet:
Alle studenter må presentere en vitenskapelig artikkel i kollokviene. Presentasjonen må bli godkjent. Det forventes at studentene møter opp på hverandres presentasjoner og deltar i en diskusjon (gruppearbeid) i etterkant av presentasjonene.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Kurset er ment for både plantevitenskap- og biologistudenter
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

2-4 timer per uke

Forelesninger: Ca. 20 timer totalt

Gjesteforelesninger: Ca. 6 timer totalt

Studentpresentasjoner og gruppearbeid: Ca. 14 timer totalt

Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått