Course code BIO324

BIO324 Klimatilpasning i planter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Åshild Gunilla Ergon
Medvirkende: Sissel Torre, Jorunn Elisabeth Olsen, Odd Arne Rognli, Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Klimafaktorer og artenes utbredelse. Effekter av klimafaktorer og klimaendringer på planter: direkte effekter og fysiologiske responser - temperatur, vann, lys, karbondioksid, andre forhold knyttet til klimaendringer. Fenotypisk plastisitet. Genetisk fleksibilitet i plantepopulasjoner - evolusjonær tilpasning til klimaendringer. Planteforedling i klimaendringsperspektiv.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi en bred kunnskap om hvordan planter responderer på - og tilpasser seg til - klima og andre miljøfaktorer. Dette inkluderer akklimatisering - hvordan planter fanger opp signaler fra omgivelsene og tilpasser seg fenotypisk - og tilpasning på lengre sikt ved evolusjon og foredling. Den oppnådde kunnskapen vil bidra til studentenes forståelse av hvilke effekter klimaendringer kan ha på naturlige og menneskeskapte økosystemer og global og regional matproduksjon, og hvordan vi kan møte problemer og muligheter knyttet til planter og klimaendringer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier der studentene presenterer og diskuterer relevant litteratur.
Læringsstøtte:
Kommunikasjon via Fronter
Pensum:
Relevante bokkapitler, review-artikler og originale forskningsartikler
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskaper i genetikk (BIO120), plantefysiologi (BOT200)
Obligatorisk aktivitet:
Alle studenter må presentere en artikkel i kollokviene og møte opp på minst åtte presentasjoner gitt av de andre studentene. Det forventes at studentene deltar i en diskusjon i etterkant av presentasjonene.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
.
Undervisningstid:
2-4 timer per uke
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått