Course code BIO321

BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Peer Berg
Medvirkende: Simen Rød Sandve
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Tema: Genetisk variasjon, Hardy-Weinberg prinsippet, Rekombinasjon, kopling og koplingsulikevekt, grunnleggende modeller for naturlig seleksjon, mutasjoner, genetisk drift, innavl, ikke-tilfeldig paring,  subpopulasjoner og genflyt, molekylær populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon og fylogeni. Avanserte modeller for naturlig seleksjon og kvantitativ genetikk.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene vil:

- utvikle en bred forståelse av populasjonsgenetikk

- være i stand til å beskrive effektene av populasjonsgenetiske krefter på evolusjon og hvordan det kan påvises i molekylære data

- forstå dynamikken i evolusjonære endringer som skjer på molekylært nivå

- være i stand til å forklare de evolusjonære kreftene og den evolusjonære effekten av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter

- få teoretisk innsikt i metodene som blir brukt i komparative og fylogenetiske analyser basert på molekylære data

Ferdigheter

Studentene vil være i stand til:

- å teste for effekten av evolusjonære krefter som påvirker allell- og genfrekvenser

- bruke en kritisk tilnærming til tolkningen av populasjonsgenetikk og molekylære data på evolusjonsnivå

- å forstå "cutting edge" forskningsartikler innen fagområdet

Generell kompetanse

Studentene vil:

- få praktiske ferdigheter i metoder brukt innen komparativ- og fylogenetiske analyser basert på molekylære data

- forstå dynamikken som resulterer i evolusjonære endringer i allell- og genotype frekvenser

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Uike øvingsoppgaver og diskusjon av aktuelle artikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle stoff, og lenker til programmer og data.
Pensum:
Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO210 - Molekylærbiologi, BIO220 - Eukaryot molekylærbiologi /BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter, BIO223 Molekylær økologi og evolusjon
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.
Vurderingsordning:
Muntlig avsluttende eksamen som utgjør 100% av karaktergrunnlaget.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:

250 timer

Forelesninger: 24 timer, Øvinger og diskusjoner av artikler: 24 timer, Selvstudium/kollokvier 202 timer.

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvinger: 2t per uke i 12 uker.
Eksamensdetaljer: Muntlig prøve: A - E / Ikke bestått