Course code BIO321

BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim
Medvirkende: Jørn Henrik Sønstebø
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Tema: Genetisk variasjon, Hardy-Weinberg prinsippet, Rekombinasjon, kopling og koplingsulikevekt, grunnleggende modeller for naturlig seleksjon, mutasjoner, genetisk drift, innavl, ikke-tilfeldig paring,  subpopulasjoner og genflyt, molekylær populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon og fylogeni. Avanserte modeller for naturlig seleksjon og kvantitativ genetikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå dynamikken i de evolusjonære forandringene som skjer på molekylært nivå, drivkreftene bak slike forandringer og evolusjonære effekter av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter. Teoretisk og praktisk opplæring i metoder som benyttes i komparative - og fylogenetiske analyser basert på molekylære data. Studentene skal ha oppøvd en kritisk tenkning og forståelse av faget og være i stand til å forstå primærartikler som ligger i forskningsfronten innen faget. Studentene skal kunne planlegge egen forskning innen faget og anvende aktuelle metoder til å analysere og presentere resultatene.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Uike øvingsoppgaver og diskusjon av aktuelle artikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv
Læringsstøtte:
Canvas vil bli brukt aktivt til å formidle stoff, og lenker til programmer og data.
Pensum:
Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO210 - Molekylærbiologi, BIO220 - Eukaryot molekylærbiologi /BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter, BIO223 Molekylær økologi og evolusjon
Obligatorisk aktivitet:
Innlevering av obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.
Vurderingsordning:
Muntlig avsluttende eksamen som utgjør 100% av karaktergrunnlaget.
Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer, Øvinger og diskusjoner av artikler: 24 timer, Selvstudium/kollokvier 252 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Øvinger: 2t per uke i 12 uker.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått