Course code BIO321

BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Siri Fjellheim
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Tema: Genetisk variasjon, Hardy-Weinberg prinsippet, Rekombinasjon, kopling og koplingsulikevekt, grunnleggende modeller for naturlig seleksjon, mutasjoner, genetisk drift, innavl, ikke-tilfeldig paring,  subpopulasjoner og genflyt, molekylær populasjonsgenetikk, molekylær evolusjon og fylogeni. Avanserte modeller for naturlig seleksjon og kvantitativ genetikk.

Læringsutbytte:

Studentene skal forstå dynamikken i de evolusjonære forandringene som skjer på molekylært nivå, drivkreftene bak slike forandringer og evolusjonære effekter av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter. Teoretisk og praktisk opplæring i metoder som benyttes i komparative - og fylogenetiske analyser basert på molekylære data. Studentene skal ha oppøvd en kritisk tenkning og forståelse av faget og være i stand til å forstå primærartikler som ligger i forskningsfronten innen faget. Studentene skal kunne planlegge egen forskning innen faget og anvende aktuelle metoder til å analysere og presentere resultatene.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger. Studentpresentasjoner av utvalgte primærartikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv

Læringsstøtte:

Fronter vil bli brukt aktivt til å formidle stoff, og lenker til programmer og data.

Pensum:

Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.

Forutsatte forkunnskaper:

BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs.

Anbefalte forkunnskaper:

BIO210 - Molekylærbiologi, BIO220 - Eukaryot molekylærbiologi
/BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter. 

Obligatorisk aktivitet:

Presentasjon av artikler og obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.

Vurderingsordning:

Muntlig avsluttende eksamen som utgjør 100% av karaktergrunnlaget.

Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 24 timer, Studentpresentasjoner av artikler: 24 timer, Selvstudium/kollokvier 252 timer.Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Studentpresentasjoner: 3t per uke i 12 uker.

Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått