Course code BIO321

BIO321 Populasjonsgenetikk og molekylær evolusjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Arne Rognli, Siri Fjellheim
Medvirkende: Siri Fjellheim
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Tema: Genetisk variasjon Hardy-Weinberg prinsippet Rekombinasjon, kopling og ulikevekt Grunnleggende modeller for naturlig seleksjon Mutasjoner Genetisk drift Innavl og ikke tilfeldig paring Subpopulasjoner og genflyt Molekylær populasjonsgenetikk Molekylær evolusjon og fylogeni Avanserte modeller for naturlig seleksjon Kvantitativ genetikk.


Læringsutbytte:

Studentene skal forstå dynamikken i de evolusjonære forandringene som skjer på molekylært nivå, drivkreftene bak slike forandringer og evolusjonære effekter av ulike molekylære mekanismer på genomer, gener og genprodukter. Teoretisk og praktisk opplæring i metoder som benyttes i komparative - og fylogenetiske analyser basert på molekylære data. Studentene skal ha oppøvd en kritisk tenkning og forståelse av faget og være i stand til å forstå primærartikler som ligger i forskningsfronten innen faget. Studentene skal kunne planlegge egen forskning innen faget og anvende aktuelle metoder til å analysere og presentere resultatene.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger. Studentpresentasjoner av utvalgte primærartikler. Innlevering av to obligatoriske oppgaver/dataanalyser. I tillegg regneøvelser/kollokvier organisert av studentene selv


Læringsstøtte:

Egen webside vil bli utviklet og brukt aktivt til å formidle stoff, og lenkertil programmerog data.


Pensum:

Lærebok: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, 2011, Jones and Bartlett Publishers, LLC.


Forutsatte forkunnskaper:

BIO120 - Introduksjonskurs i genetikk, MATH100 - Matematikk grunnkurs, STAT100 Statistikk grunnkurs.


Anbefalte forkunnskaper:

BIO210 - Molekylærbiologi, BIO220 - Eukaryot molekylærbiologi


Obligatorisk aktivitet:

Presentasjon av artikler og obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.


Vurderingsordning:

Muntlig avsluttende eksamen som utgjør 100% av karaktergrunnlaget.


Sensor:
Ekstern sensor vil delta på muntlig eksamen
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 24 timer, Studentpresentasjoner av artikler: 24 timer, Selvstudium/kollokvier 252 timer.


Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:

Forelesninger: 2t per uke i 12 uker. Studentpresentasjoner: 3t per uke i 12 uker.


Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått