Course code BIO246

BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide
Medvirkende: Aasmund Bjørnstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-PV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene velger seg sitt tema tidlig i semesteret, enten fra en liste lærerne har utarbeidet eller de kan komme med forslag selv. De starter så en søk etter relevant litteratur, men søker veiledning ved behov. Midtveis i semesteret har lærerne en veiledningstime der de gjennomgår generelle tema knyttet til skriving av semesteroppgaver og svarer på generelle og spesielle spørsmål. Etter innleveringsfristen mot slutten av semesteret er det satt av tid til at hver student kan ha sin 15 min fremføring av sitt tema. Siden emnet bygger på kunnskaper tilsvarende BIO244 eller BIO245, ligger forelesninger og øvinger i disse emnene som kan danne basis for fordypning i BIO246.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne tilegne seg nytt fagstoff gjennom å lete i litteraturen, velge ut det som er relevant, lese seg opp på emnet de velger, og formulere en semesteroppgave som sammenfatter det de har lest seg opp på. Semesteroppgaven skal være formulert med deres egne ord og med korrekt bruk av referanser. Det er dette produktet som evalueres av lærer og sensor og som danner grunnlaget for karakterfastsettelsen. Til slutt skal studentene presentere oppgaven til muntlig, denne presentasjonen er til trening av presentasjoner av faglig stoff og til nytte for de øvrige studentene, og inngår ikke i karaktergrunnlaget. Presentasjonen er en obligatorisk aktivitet i emnet.
Læringsaktiviteter:
Gjennom selvstendig arbeid å tilegne seg nytt fagstoff, bearbeide det og beskrive med egne ord, samt en muntlig presentasjon. Dette vil være arbeidsmåter mange av studentene vil møte i arbeidslivet og emnet søker å gi dem disse ferdighetene.
Læringsstøtte:
Canvas brukes, lærerne nås til veiledning gjennom e-post eller avtaler.
Pensum:
Bygger på BIO244 eller BIO245
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er en fordypning av BIO244 eller BIO245 og det er en forutsetning for å ta faget at man har tilsvarende forkunnskaper disse emnene, eller at man tar ett av eller begge disse emnene samme semester.
Obligatorisk aktivitet:
Skrive semesteroppgave og presentere den.
Vurderingsordning:
Semesteroppgaven teller 100%
Sensor:
Sensor er med på bedømmingen av semesteroppgavene.
Merknader:
Emnet er en del av en pakke på 15 stp der BIO244 og BIO245 er obligatorisk for B-PV2. Hver av disse er på 5 stp. Oppdeling i 5 stp er gjort for å gi studenter fra biologi og bioteknologi mulighet til å ta deler av denne pakken. Dette emnet BIO246 kan ikke tas uten å ha BIO244 eller BIO245, eller tilsvarende kunnskaper.
Normert arbeidsmengde:
150 timer tilsammen
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO243 (5 studiepoeng)
Undervisningstid:
Emnet har en samling i starten der tema blir presentert og arbeidsmåtene blir gjennomgått. Deretter blir det individuell veiledning etter behov fram til midtveisgjennomgangen og en presentasjon av temaet til slutt. Forøvrig må studentene ta ansvar for å legge ned nok arbeid i emnet.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: A - E / Ikke bestått