Course code BIO244

BIO244 Plantebioteknologi: Celle- og vevskultur og genmodifisering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide
Medvirkende: Tone Ingeborg Melby, Astrid Helene Sivertsen, Gry Skjeseth, Karin Svinnset, Anne Guri Marøy, Magnor Kåre Hansen, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Fordi emnet har øvinger, og det er antallsbegrensning i laboratoriet, har emnet en antallsbegrensning på 24 hvert år.

Hvis du ikke kommer med på emnet ett år, kan du stå på venteliste til neste års kurs.

PV-studenter har fortrinssrett fordi dette er et obligatorisk emne for disse.

Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: B-PV, M-PV, deretter B-Biol, M-Biol og B-BIOTEK, M-BIOTEK
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gis som forelesninger og med tilhørende øvinger i laboratoriet (del A). Studentene må regne med ulik innsats for ulike uker, avhengig av hvilke øvinger som er på dagsordenen. Øvingene foregår i mindre studentgrupper og det forventes at studentene har lest seg opp på målet og metodene for øvingene på forhånd. Studentene får følge sine kulturer gjennom hele semesteret og kan ta planter med seg hjem til slutt (ikke GM planter!). Emnet er samordnet med BIO245 og BIO246 på den måten at timeplanen for disse tre emnene er koordinert ved at vi bruker begge forelesningene og begge øvingstidene i uken og underviser i bolk dvs de første ukene er det bare BIO244, så blir det bare BIO245 og til slutt bare BIO244 igjen. BIO246 er lagt inn med tid til igangsetting og fremføringer underveis i semesteret. A: Celle- og vevskulturer: In vitro formering ved hjelp av adventive og aksillære skudd (fra ulike vev), sjukdomsrensing (fremavl), kimærar og deres betydning for formering, somatisk embryogenese, doble haploider, genmodifisering, genekspresjon og undertrykkelse av gener. Forelesere for det meste Trine Hvoslef-Eide, samt gjesteforelesere Magnor Hansen (haploider) og Anne Berit Wold (potet). Del B gis bare som forelesninger: B: Genmodifiserte sorter: Aktuell og potensiell rolle i planteproduksjonen, potensial og begrensinger i ulike typer transgen, ulike typer lovverk nasjonalt og internasjonalt relatert til genmodifisering (GM). Studentene kan ta en valgfri påbygging (BIO246) med 5 stp fordypning ved en semesteroppgave på valgt tema samme semester.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene innblikk i ulike deler av plantebioteknologien og deres rolle i biologisk forsking og i produksjonen av mat og andre planteprodukter. Studentene skal tilegne seg forståelse av hvordan bioteknologi kan supplere eller erstatte tradisjonelle metoder innen formering og foredling. Emnene som blir dekkes av både forelesinger og øvinger, er: Celle- og vevskulturer: In vitro formering ved hjelp av adventive og aksillære skudd (fra ulike vev), kimærar og deres betydning for formering, somatisk embryogenese, doble haploider ved gametisk embryogenese, genmodifisering, bruk av markørgen, genekspresjon. Gjennom skriving av labrapportene vil de ha tilegnet seg kunnskaper om hvordan man strukturerer en vitenskapelig artikkel, med korrekte referanser og litt diskusjon om resultatetene i forhold til forventede resultater. Følgende blir dekket av forelesninger: Fremavl (sykdomsrensning), Genmodifisering: Aktuell og potensiell rolle i planteproduksjonen, potensial og begrensinger i ulike typer transgen, norsk lovverk relatert til genmodifisering (GM).
Læringsaktiviteter:
Emnet blir gitt ved forelesninger, laboratorieøvinger med skriving av journal. Skriftlig labrapport danner grunnlaget for evalueringen av sensor og lærer.
Læringsstøtte:
Vi bruker Fronteraktivt, der forelesningerlegges ut, og alt materiale til emnet ligger. Øvingslærere er tilgjengelige forspørsmål i laboratoriet og mellom timene. Hovedlærer er tilgjengelig på mail og ved avtale på kontoret.
Pensum:
Slater, A., Scott, N. and Fowler, M. (2008). Plant Biotechnology, The Genetic Manipulation of Plants, Oxford University Press Inc., 2nd Edition. PLUSS utlevert materiale som det finnes oversikt over på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Basiskunnskaper i genetikk (BIO120) og plantefysiologi ( BOT130).
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelsene er obligatoriske og nødvendige for å få fullt utbytte av emnet. Skriving av labrapport er evalueringsformen og obligatorisk, selv for de øvelsene du har fått fritak fra pga sykdom eller lignende.
Vurderingsordning:
Skriftlig rapport somskal skrives etter mal for en vitenskapelig publikasjon
Sensor:
Vi bruker sensor som kvalitetssikring av opplegget og som bedømmer av journal.
Merknader:
Emnet er en del av en pakke på tre 5 stp emner som er obligatoriske for B-PV2 (tidligere BIO243). Nye emnekoder er BIO244, BIO245 og BIO246. Det nye er at de kan tas enkeltvis for å tilby biologi- og bioteknologistudenter ett eller flere av emnene som valgfritt . 
Normert arbeidsmengde:
Det er regnet 26 forelesninger à  45 min (19,20 hours), pluss 30 øvingstimer i semesteret, dvs ca 100 timer egenarbeid for studentene i form av forberedelser til undervisning og skriving av labrapporter. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
BIO243 (5 studiepoeng)
Undervisningstid:
Det er en dobbel forelesning og tre timer laboratorieøving hver uke i gjennomsnitt. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått