Course code BIO230

BIO230 Generell mikrobiologi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Morten Kjos
Medvirkende: Christine Genevieve Monceyron Jonassen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet starter med å forklare hvordan bakterier skaffer seg energi, hvordan denne energien benyttes til å utføre ulike katabolske og anabolske prosesser i cellen, og hvordan hele metabolismen reguleres. Bakterievirus (bakteriofager) og virus spesifikke for eukaryote organismer blir deretter gjennomgått. Emnet gir en oversikt over de viktigste virusgruppene med hensyn på oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet. Emnet tar videre for seg den store diversiteten av bakterier i naturen. Først blir prinsippene for bakterienes klassifikasjon og fylogeni beskrevet. Deretter blir de viktigste bakteriegruppene omtalt, og deres mest karakteristiske egenskaper framhevet.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

BIO230 vil gi studentene kunnskaper om følgende fakta, prinsipper og begreper innenfor mikrobiologien:

 • Bakteriers og arkers oppbygning og levesett.
 • Bakteriers og arkers metabolisme. Ulike næringstyper av bakterier og arker skaffer seg energi og karbon på forskjellig vis. Kurset gir en oversikt  over ulike næringstyper og prinsippene bak deres energi- og karbonmetabolisme. 
 • Sentralmetabolismen, aerob respirasjon, anaerob respirasjon, fermentering og fotosyntese hos pokaryoter.
 • Ulike katabolske  og anabolske veier.
 • Prokaryote og eukaryote virus og deres store diversitet med hensyn på  oppbygning og livssyklus. Det blir lagt vekt på humanpatogene virus i den eukaryote delen.
 • Hvordan arkene skiller seg fra bakteriene.
 • Bakterienes og arkers inndeling og slektskapsforhold. Hovedvekten er lagt på bakteriene.
 • Karakteristiske egenskaper og fylogenetisk plassering av de mest sentrale bakterieartene.

Ferdigheter:

 • Studenten skal ha en god forståelse av sentralmetabolismen og tilhørende anaplerotiske veier.
 • Studenten skal ha kunnskap om ulike næringstyper av bakterier og arker og forstå hvordan disse skaffer seg energi og karbon til vekst.
 • Studenten skal i grove trekk vite hvordan sukkere, proteiner, nukleinsyrer og fett kataboliseres og syntetiseres.
 • Studenten skal  forstå prinsippene bak aerob respirasjon, anaerob respirasjon, fermentering og fotosyntese.
 • Studenten skal forstå prinsippene for regulering av enzymaktivitet.
 • Studenten skal vite forskjellen på heterotrofe og autotrofe bakterier/arker, og kunne gi eksempler på hvordan autotrofe prokaryoter fikserer CO2.
 • Studenten skal ha en generell forståelse av  hvordan virus er bygd opp og fungerer.
 • Studenten skal ha kunnskap om livssyklus og egenskapene til noen utvalgte bakteriofager og humanpatogene virus.
 • Studenten skal ha kunnskap om prinsippene for prokaryot taksonomi og fylogeni.
 • Studenten skal ha kunnskap om egenskapene til utvalgte bakteriearter og kunne plassere dem i riktig fylogenetisk gruppe. 

Kompetanse:

 • Kurset skal gi studenten et godt grunnlag for videre studier i mikrobiologi.
 • Kurset skal gi studenten forståelse av grunnleggende prokaryot metabolisme, og kjennskap til de ulike energi og karbonkildene som  benyttes av prokaryoter.
 • Kurset skal gi kunnskap om virusenes klassifisering, taksonomi, oppbygning, livssyklus og patogene egenskaper.
 • Kurset skal gi studenten en oversikt over diversiteten i den prokaryote verden og den fylogenetiske inndelingen av utvalgte bakterier og arker .
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:
Lærer kan kontaktes via e-post (morten.kjos@nmbu.no) og Canvas.
Pensum:

Lærebok: Prescotts Microbiology. Willey, Sherwood and Woolverton (McGraw-Hill).

Annet skriftlig materiale blir delt ut eller er tilgjengelig på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
Mikrobiologi tilsvarende BIO130. Molekylærbiologi tilsvarende BIO210. Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Laboratoriekurs i biokjemi tilsvarende KJB201.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

3,5 timer skriftlig eksamen. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner og sensurer et minimum av 25 eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengden er fordelt på følgende måte: Forelesninger 40 timer. Selvstudium 254 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke, totalt ca. 40 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått