BIO230 Generell mikrobiologi II

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Kjos

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger 40 timer. Kollokvier: 16 timer. Selvstudium og prosjektarbeid: 194 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en gjennomgang av generelle temaer innenfor mikrobiologi, med hovedvekt på prokaryote organismer og virus. Temaer som gjennomgås:

 • Mekanismer for regulering. Hvordan prokaryote celler regulerer genekspresjon, metabolisme og celledeling.
 • Mikrobiell evolusjon, fylogeni og klassifisering av bakterier og arker.
 • Diversitet av mikroorganismer. De viktigste gruppene av bakterier og arker vil bli omtalt, og det vil også bli gitt eksempler på eukaryote mikroorganismer. Studenten vil fordype seg i noen grupper av bakterier/arker i et prosjektarbeid.
 • Mikrobiell metabolisme og diversitet i metabolske prosesser. Hvordan mikroorganismer som lever i ulike miljø skaffer seg energi ved ulike katabolske prosesser, hvordan denne energien benyttes til å bygge nye molekyler, cellestrukturer og celler.
 • Mikrobiell økologi. Hvordan ulike grupper av mikroorganismer er tilpasset miljøet de lever i.
 • Interaksjoner mellom bakterier og andre organismer, inkludert hvordan bakterier kan gi infeksjoner.
 • En oversikt over de viktigste virusgruppene (inkludert bakteriofager og eukaryote virus) med hensyn på oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet. Utvalgte virus vil bli behandlet i mer detalj.

Innholdet i emnet kan knyttes opp mot flere av FNs Bærekraftsmål, inkludert mål 3 (God helse), 6 (Rent vann), 14 (Liv under vann) og 15 (Liv på land).

Dette lærer du

Kunnskaper:

Etter å ha gjennomført BIO230 skal studentene kunne forstå følgende prosesser, prinsipper og begreper innenfor mikrobiologien:

 • Mekanismer som ligger til grunn for regulering av genekspresjon, metabolisme og celledeling i prokaryoter.
 • Prosesser involvert i bakteriers cellesyklus, og hvilke metoder som brukes for å studere disse.
 • Hvordan mikroorganismer har utviklet seg gjennom evolusjon.
 • Prinsipper innen klassifisering og fylogeni.
 • Inndelingen av bakterier og arker i ulike næringstyper og prinsippene bak den store diversiteten i energi- og karbonmetabolisme.
 • Prokaryote organismers tilpasning til ulike miljø.
 • Karakteristiske egenskaper (strukturer, livssyklus, metabolisme, habitat, patogenisitet, industriell anvendelse, påvirkning på biogeokjemiske sykler) til de kjente bakterier innenfor ulike bakteriegrupper.
 • Forskjellene mellom bakterier og arker og karakteristiske egenskaper hos arker.
 • Hvordan bakterier kan forårsake infeksjoner.
 • Prokaryote og eukaryote virus og deres store diversitet med hensyn på oppbygning og livssyklus. Det blir lagt vekt på humanpatogene virus i den eukaryote delen.

Ferdigheter:

 • Kunne innhente, forstå og sammenstille vitenskapelig litteratur som omhandler ulike problemstillinger innen mikrobiologi.
 • Kunne beskrive og forstå vikige metoder som brukes til studier innen mikrobiologi
 • Kunne lage en vitenskapelig poster og formidle innholdet muntlig.

Kompetanse:

Emnet skal gi studenten kompetanse innen generell mikrobiologi som vil være et godt grunnlag for videre studier i mikrobiologi og relaterte disipliner. Studentene skal være i stand til å tilegne seg kunnskap fra vitenskapelig litteratur og kunne presentere dette for andre studenter.

 • Forelesninger, kollokvier, prosjektarbeid og selvstudium
 • Materiale fra timene vil bli gjort tilgjengelig i Canvas. Hjelpelærere vil være tilstede ved kollokviene. Lærer kan kontaktes via e-post og Canvas.
 • Lærebok: Utvalgte kapitler i Brock Biology of Microorganisms av Madigan et al. (Pearson)

  Annet skriftlig materiale blir delt ut eller er tilgjengelig på Canvas.

  • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
  • Biokjemi tilsvarende KJB200.
 • Skriftlig slutteksamen (3 timer) teller 80%. Innlevert semesteroppgave på selvvalgt tema teller 20%.

  Skriftlig skoleeksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler Oppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor godkjenner og sensurer et minimum av 25 eksamensbesvarelser.
 • En obligatorisk test midtveis i semesteret.
 • Forelesninger: 4 timer per uke (totalt ca. 40 timer). Kollokvier: 2 timer per uke i 8 uker (totalt ca. 16 timer).
 • B-BIOTEK, M-KB
 • Realfag