Course code BIO230

BIO230 Generell mikrobiologi II

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Morten Kjos
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir en gjennomgang av generelle temaer innenfor mikrobiologi, med hovedvekt på prokaryote organismer og virus. Temaer som gjennomgås:

 • Mekanismer for regulering. Hvordan prokaryote celler regulerer genekspresjon, metabolisme og celledeling.
 • Mikrobiell evolusjon, fylogeni og klassifisering av bakterier og arker.
 • Diversitet av mikroorganismer. De viktigste gruppene av bakterier og arker vil bli omtalt, og det vil også bli gitt eksempler på eukaryote mikroorganismer. Studenten vil fordype seg i noen grupper av bakterier/arker i et prosjektarbeid.
 • Mikrobiell metabolisme og diversitet i metabolske prosesser. Hvordan mikroorganismer som lever i ulike miljø skaffer seg energi ved ulike katabolske prosesser, hvordan denne energien benyttes til å bygge nye molekyler, cellestrukturer og celler.
 • Mikrobiell økologi. Hvordan ulike grupper av mikroorganismer er tilpasset miljøet de lever i.
 • Interaksjoner mellom bakterier og andre organismer, inkludert hvordan bakterier kan gi infeksjoner.
 • En oversikt over de viktigste virusgruppene (inkludert bakteriofager og eukaryote virus) med hensyn på oppbygning, replikasjon og vertsspesifisitet. Utvalgte virus vil bli behandlet i mer detalj.

Innholdet i emnet kan knyttes opp mot flere av FNs Bærekraftsmål, inkludert mål 3 (God helse), 6 (Rent vann), 14 (Liv under vann) og 15 (Liv på land).

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Etter å ha gjennomført BIO230 skal studentene kunne forstå følgende prosesser, prinsipper og begreper innenfor mikrobiologien:

 • Mekanismer som ligger til grunn for regulering av genekspresjon, metabolisme og celledeling i prokaryoter.
 • Prosesser involvert i bakteriers cellesyklus, og hvilke metoder som brukes for å studere disse.
 • Hvordan mikroorganismer har utviklet seg gjennom evolusjon.
 • Prinsipper innen klassifisering og fylogeni.
 • Inndelingen av bakterier og arker i ulike næringstyper og prinsippene bak den store diversiteten i energi- og karbonmetabolisme.
 • Prokaryote organismers tilpasning til ulike miljø.
 • Karakteristiske egenskaper (strukturer, livssyklus, metabolisme, habitat, patogenisitet, industriell anvendelse, påvirkning på biogeokjemiske sykler) til de kjente bakterier innenfor ulike bakteriegrupper.
 • Forskjellene mellom bakterier og arker og karakteristiske egenskaper hos arker.
 • Hvordan bakterier kan forårsake infeksjoner.
 • Prokaryote og eukaryote virus og deres store diversitet med hensyn på oppbygning og livssyklus. Det blir lagt vekt på humanpatogene virus i den eukaryote delen.

Ferdigheter:

Etter fullført BIO230 skal studenten kunne forklare prinsipper for regulering, celledeling, metabolisme, økologi, evolusjon og fylogeni hos prokaryote organismer. Studentene skal kunne gi eksempler på bakterier og arker innenfor ulike fylogenetiske grupper og deres egenskaper. Studentene skal også kunne forklare hvordan virus er bygd opp og fungerer, og ha mer inngående kunnskap til noen utvalgte bakteriofager og humanpatogene virus. Studentene skal også ha kjennskap til og kunne foreslå hvilke metoder som kan benyttes for å studere ulike problemstillinger innen mikrobiologi.

Kompetanse:

Emnet skal gi studenten kompetanse innen generell mikrobiologi som vil være et godt grunnlag for videre studier i mikrobiologi og relaterte disipliner. Studentene skal være i stand til å tilegne seg kunnskap fra vitenskapelig litteratur og kunne presentere dette for andre studenter.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier, prosjekt og selvstudium
Læringsstøtte:
Materiale fra timene vil bli gjort tilgjengelig i Canvas. Hjelpelærere vil være tilstede ved kollokviene. Lærer kan kontaktes via e-post og Canvas.
Pensum:

Lærebok: Utvalgte kapitler i Brock Biology of Microorganisms av Madigan et  al. (Pearson)

Annet skriftlig materiale blir delt ut eller er tilgjengelig på Canvas.

Forutsatte forkunnskaper:
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
 • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210.
 • Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Laboratoriekurs i biokjemi tilsvarende KJB201.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver (hvorav en prosjektoppgave) må godkjennes før skriftlig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen (3,5 timer) teller 100%. To obligatoriske oppgaver må godkjennes før eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner og sensurer et minimum av 25 eksamensbesvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 40 timer. Kollokvier: 16 timer. Selvstudium og prosjektarbeid: 194 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer per uke (totalt ca. 40 timer). Kollokvier: 2 timer per uke i 8 uker (totalt ca. 16 timer).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A2 Ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer