Course code BIO200

BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Thomas Nelson Harvey
Medvirkende: Matthew Peter Kent, Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gener og genom; struktur og funksjon hos planter og dyr. Sentrale metoder i gen og genomanalyse. Praktisk anvendelse av denne teknologien innen produksjon av planter, husdyr og akvakultur. Samfunnsmessige og etiske spørsmål som slik anvendelse reiser. I første del av perioden gis det forelesninger knyttet til sentrale temaer innenfor læringsmålene. I tillegg arbeider studentene i grupper med en prosjektoppgave. I siste del av perioden fremlegges prosjektoppgavene i plenum med lærer til stede.
Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha oppnådd følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kan presentere og forklare den grunnleggende organiseringen og funksjonen til gener og genom i eukaryoter.

Kan forklare sentrale metoder for deteksjon av spesifikke DNA-sekvenser og DNA-sekvensering.

Kan forklare grunnleggende mekanismer som DNA-replikasjon, genekspresjon og epigenetisk regulering.

Kan gi en grunnleggende forklaring på metoder for å knytte sammen genotype med fenotype.

Kan gi eksempler og forklare ulike former for anvendelse av denne kunnskapen innen planteproduksjon, husdyrbruk og akvakultur.

Kunne identifisere og reflektere over viktige samfunnsmessige og etiske spørsmål som denne teknologien reiser.

Ferdigheter

Studentene kan presentere og forklare enklere vitenskapelige artikler innen fagfeltet.

Studentene kan arbeide selvstendig og i grupper med å tilegne seg ny kunnskap.

Studentene kan finne og vurdere ulike kilder til fagstoff.

Generell kompetanse

Kan fremlegge og argumentere for egne synspunkter i faglige diskusjoner.

Læringsaktiviteter:
Forelesning, gruppearbeid, selvstudium, prosjektoppgave og presentasjon i plenum.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil fremgå av emnets Canvas-side i god tid før kurs-start.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120
Anbefalte forkunnskaper:
BIO100, BIO130
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent prosjektoppgave, inkludert muntlig presentasjon.
Vurderingsordning:
Avsluttende eksamen er en flervalgstest. Prosjektoppgaven må være godkjent før eksamen kan avlegges.
Sensor:
Emneansvarlig kommuniserer med sensor om opplegget for emnet. Sensor vil bli involvert i planleggingen av eksamensoppgaver.
Merknader:
Vi fraråder studenter å ta BIO200 før de har fullført BIO120.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Uke 2-4: ca 20 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer