Detaljer om emnet BIO200

BIO200 Molekylærgenetikk i eukaryoter

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Dag Inge Våge
Medvirkende: Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
I første del av perioden gis det forelesninger knyttet til sentrale temaer innefor læringsmålene. I tillegg arbeider studentene i grupper med en større prosjektoppgave. I siste del av perioden fremlegges prosjektoppgavene i plenum med lærer tilstede. Faglig innhold: Gener og genom struktur og funksjon hos planter og dyr. Grunnleggende om organiseringen av genomet. Sentrale metoder i gen og genomanalyse. Anvendelse av og potensialet til denne teknologien innen praktisk plante- og husdyrproduksjon. Samfunnsmessige og etiske spørsmål som slik anvendelse reiser.
Læringsutbytte:
Studenten skal kunne gjengi og forklare grunnleggende trekk ved organisering av og funksjon til gener og genom i eukaryoter, samt kunne gi en oversikt og forklare sentrale genteknologiske metoder. Studenten skal videre være kjent med og kunne forklare ulike former for anvendelse av denne kunnskapen innen planteproduksjon, husdyrbruk og akvakultur. Studenten skal kunne delta og argumentere i den etiske debatten omkring praktisk anvendelse av teknologi og kunnskap innen primærproduksjonene.
Læringsaktiviteter:
Forelesning, gruppearbeid, selvstudium, prosjektoppgave og presentasjon i plenum.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensum vil fremgå av emnets Canvas-side i god tid før kurs-start.
Forutsatte forkunnskaper:
BIO120
Anbefalte forkunnskaper:
BIO100, BIO130
Obligatorisk aktivitet:
Godkjent prosjektoppgave, inkludert muntlig presentasjon.
Vurderingsordning:
Avsluttende eksamen er en flervalgstest. Prosjektoppgaven må være godkjent før eksamen kan avlegges.
Sensor:
Emneansvarlig kommuniserer med sensor om opplegget for emnet. Sensor vil bli involvert i planleggingen av eksamensoppgaver.
Merknader:
Vi fraråder studenter å ta BIO200 før de har fullført BIO120.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Uke 2-4: ca 20 timer pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått