Course code BIO130

BIO130 Generell mikrobiologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Geir Mathiesen
Medvirkende: Kamilla Wiull, Else Marie Aasen, Rannei Tjåland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
192
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, B-MAT, M-KB, B-BIOL, B-HV
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesningene omhandler følgende temaer:

 • Mikroorganismene og deg.
 • Pro- og eukaryote celletyper.
 • Mikrobiell metabolisme.
 • Vekst hos mikroorganismer.
 • Kontroll av mikrobiell vekst.
 • Mikroskopering (teori/praksis)
 • Enkel klassifisering av virus, bakterier og sopp.
 • Antibiotika.
 • Mikroorganismenes rolle i naturen.

Laboratoriekurset gir en grundig innføring i grunnleggende mirkobiologiske teknikker. Kurset legger vekt på opplæring i bruk av lys- og fasekontrastmikroskopi. Øvelse i bruk av aseptisk arbeidsteknikk. Studier av betingelser for vekst av mikroorganismer og hvordan man skal unngå vekst av uønskede mikroorganismer. Faget gir en forståelse for mikrobiologi for å bedre forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 3, 6, 8, 13, 14, 15.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Studenten kan gi en oversikt over ulike mikroorganismer og deres rolle i naturen
 • Studenten er fortrolig med grunnleggende mikrobiologisk terminologi. 
 • Studenten kan gi en oversikt over hva som kjennetegner den prokaryote celletypen
 • Studenten skal ha kunnskap over hva som påvirker vekst til mikroorganismer
 • Studenten skal ha praktisk kunnskap om virkemekanismer og farene ved for mye bruk antibiotika

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende aseptisk arbeidsteknikk
 • Studenten kan anvende lys- og fasekontrastmikroskopi i studiet av ulike mikroorganismer.
 • Studenten kan sette opp enkle eksperimenter for å teste en hypotese
 • Studenten kan gjøre tolkning av eksperimentelle data oppnådd under laboratorieøvelser

Generell kompetanse:

Kurset gir grunnleggende kompetanse i teoretisk og praktisk mikrobiologi og grunnlag for videre studier innen biologi, mikrobiologi, bioteknologi og matvitenskap.  

Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger
 • Laboratorieøvelser
 • Journalskriving
 • Selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og laboratorieøvelser. Det holdes en orakeltime etter siste lab.øvelse. Power point-filer vil være tilgjengelig på Canvas i forkant av forelesningene. Øvingsoppgave fra læreboka vil være tilgjengelig på Canvas.
Pensum:
 • Pensumbok er "Innføring i Mikrobiologi", Arne Tronsmo, Unversitetsforlaget, 2016.
 • Hefte "Bakterienes immunsystem og genredigering; CRISPR/Cas", lastes ned fra Canvas. 
 • Til laboratoriekurset: Mathiesen: "Laboratorieøvelser i BIO130 Mikrobiologi". Kompendium, NMBU 2020.
Forutsatte forkunnskaper:
KJM100 Generell kjemi, eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
 • BIO120 Genetikk, eller tilsvarende.
 • BIO100 Cellebiologi (kan tas samtidig), eller tilsvarende.
 • Fordypning i Biologi/kjemi fra videregående er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk deltagelse på laboratorieøvelser, fravær ikke tillatt (foregår i uke 38 - 42). Innlevering av laboratorierapporter. Må ha bestått laboratorierapportene for å gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:

Ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data testes ved innlevering av laboratoriejournal. Journalen og aktiviteten på laboratoriet teller 25 % av sluttkarakteren. Journalen skal leveres til angitt frist. Journalen må være godkjent før man kan gå opp til den skriftlig digital eksamen. Godkjent laboratoriejournal er gyldig de påfølgende to år.

De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, som må være bestått. Karaktervekt 75 %. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 20 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer. Laboratorieøvelser: 20 timer. Forberedelse til laboratorieøvelser og journalskriving: 20 timer. Selvstudium: 86 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer i uken. Forelesningsserien avsluttes med en sammenfatning av pensumet. Obligatorisk laboratoriekurs går 2 x 2 timer per uke i 5 uker foregår i uke 38 - 42.
Eksamensdetaljer: :