Course code BIO130

BIO130 Generell mikrobiologi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Arne Tronsmo
Medvirkende: Yen Nee Natalie Lim, Else Marie Aasen, Rannei Tjåland, Daniel Mania
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Max 192 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-BIOTEK, B-MAT, M-KB, B-BIOL, B-HV
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Forelesningene omhandler følgende temaer:

  • Mikroorganismene og deg.
  • Pro- og eukaryot celletype.
  • Mikrobiell metabolisme.
  • Vekst hos mikroorganismer.
  • Kontroll av mikrobiell vekst.
  • Mutasjoner hos mikroorganismer og deres betydning.
  • Enkel klassifisering av virus, bakterier og sopp.
  • Antibiotika.
  • Hovedtrekkene i anvendt mikrobiologi og mikroorganismenes rolle i naturen.

Laboratoriekurset gir en grundig opplæring i bruk av lys- og fasekontrastmikroskopi. Opplæring i aseptisk arbeidsteknikk. Studier av betingelser for vekst av mikroorganismer og hvordan man skal unngå vekst av uønskede mikroorganismer.

Læringsutbytte:
Studentene får en oversikt over ulike mikroorganismer og deres rolle i naturen.
Studentene skal kunne anvende aseptisk arbeidsteknikk og lys- og fasekontrastmikroskopi i studiet av ulike mikroorganismer.
De skal også kunne sette opp enkle eksperimenter for å teste en hypotese.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Laboratorieøvelser.
Journalskriving.
Selvstudium.
Læringsstøtte:
Veiledning gis i forbindelse med forelesninger og laboratorieøvelser.
Notater til forelesningene vil være tilgjengelig på Fronter.
Pensum:

Det vil bli opplyst om valgt pensumbok  på første forelesning, og på Fronter.

Til laboratoriekurset: Tronsmo: "Laboratorieøvelser i BIO130 Mikrobiologi". Kompenidum, NMBU 2014.

Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi tilsvarende KJM100.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO120 Genetikk, eller tilsvarende.
BIO100 Cellebiologi (kan tas samtidig), eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelser.
Innlevering av lab.rapporter.
Vurderingsordning:

Ferdigheter i tolkning av eksperimentelle data testes ved innlevering av laboratoriejournal. Journalen og aktiviteten på laboratoriet teller 30 % av sluttkarakteren. Journalen skal leveres senest 1 uke etter avsluttet laboratoriekurs. Journalen må være godkjent før man kan gå opp til den skriftlige prøven.
Godkjent laboratoriejournal er gyldig de påfølgende 2 år.

De teoretiske kunnskapene og forståelsen testes i en avsluttende skriftlig prøve på 3 timer, som må være bestått. Karaktervekt 70 %. 

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene, og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 24 timer.
Laboratorieøvelser: 20 timer.
Forberedelse til laboratorieøvelser og journalskriving: 20 timer.
Selvstudium: 86 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2 timer i uken. Forelesningsserien avsluttes med en sammenfatning og diskusjon av pensumet. Obligatorisk laboratoriekurs går 2 x 2 timer per uke i 5 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått