BIN310 Utvalgte emner i mikrobiell genomikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Lars Gustav Snipen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:60

Frekvens:Oddetallsår

Forventet arbeidsmengde:70 t med veiledning tilstede. 180 t egeninnsats.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Moderne sekvenseringsteknologi, shotgun og amplicon-sekvensering. Assemblering og annotering av prokaryote genomer og metagenomer. Komparativ genomikk og metagenomikk. Analyse av data fra mikrobielle samfunn. Bruk av tungregne ressurser.

Kompetanse i bioinformatikk kan brukes for bidra til alle bærekraftsmål som innvolerer biologi (helse, mat, natur).

Dette lærer du

KUNNSKAPER: Skal kjenne til ideene bak vanlige algoritmer knyttet til prosessering og analyse av sekvensdata. Bli kjent med et UNIX regne-cluster og enkel bruk av shell-scripting. Kjenne til noen vanlige statistiske metoder for metagenomstudier og anvende disse på reelle data gjennom bruk av R og R-pakker.

FERDIGHETER: Studentene skal kunne anvende elementer av temaene over til å løse problemer i prosjektoppgaver i emnet. Lage enkle script i shell og R og kjøre tyngre analyser på et UNIX regne-cluster. Studentene skal kunne presentere fagaktuelt materiale, både muntlig og skriftlig.

GENERELL KOMPETANSE: Kunne sette seg inn i framtidens pipelines for (meta)genomstudier. Praktisk programmeringskompetanse rettet mot analyse av bio-data.

 • Emnet baserer seg på en digital plattform bestående av skriftlig materiale i form av en serie markdown-dokumenter og en rekke filmer (screencast). All fysisk undervisning foregår gjennom ukentlige øvingstimer, som brukes til diskusjon og oppklaring rundt oppgaver, samt enkle forelesninger over temaer det ønskes utdypning av. Det avsettes også tid til muntlig presentasjon av prosjekter.
 • Aktiv bruk av Canvas.
 • Vil bli spesifisert ved emnets oppstart.
 • Introduksjon til bioinformatikk (BIN210) - Litt kjennskap til moderne sekvensering - Grunnleggende om sekvens-sammenstillinger, parvise, multiple, databasesøk (BLAST) - Grunnleggende om fylogeni

  Introduksjon til statistikk (STAT100) - Kjennskap til stokastiske variable og parametre - Grunnleggende sannsynlighets-regning, betingede sannsynligheter

  Introduksjon til programmering (STIN100) - Kjenne datatypene numeric, character, logical, factor - Kjenne datastrukturene vector (array), matrise, tabell (tibble/data.frame), liste - Kjenne til konsepter som løkker og funksjoner/metoder

  Emnet krever ingen avansert koding, men vi har heller ingen tid til generell opplæring i koding. All koding vil foregå i R eller shell (bash).

 • Mappeevaluering. Det blir gitt flere prosjektoppgaver, og alle prosjekter må være bestått for at emnet skal være bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor vil delta i utforming av prosjektoppgaver, samt evaluere et utvalg
 • Studenter må ha egen laptop til øvinger.
 • 6 timer med aktiv undervisning per uke. Dette er en blanding av forelesninger, hands-on øvinger og oppgave-løsning i grupper
 • M-BIAS, M-BIOTEK, M-KB
 • Realfag