Course code APL270

APL270 Innføring i planlegging av kollektive transportformer og bærekraftig samferdsel

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig - januarblokk<br/>Avlyst i januar 2020
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
januarblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA, M-EIE, M-EUTV, B-LI. 
Emnets innhold:
Gjennom forelesninger, litteraturstudier og samtaler med praksisfeltet får studentene oversikt over aktører, institusjoner og politiske føringer for planlegging og gjennomføring av kollektivtransport. Temaer som vil inngå i undervisningen er prinsipper for samordnet areal og transport, reisevaner og reisemiddelfordeling, ruteplanlegging og transportsystemoppbygging
Læringsutbytte:
Emnet gir grunnleggende innføring i samferdsel med vektlegging av planlegging av kollektivtransport. Studentene skal få innsikt og oversikt over de ulike formene for kollektivtransport og hvilke forutsetninger som må til for å planlegge og gjennomføre et bærekraftig kollektivtransporttilbud. Studentene skal kunne lage en strategi for gjennomføring av et stedstilpasset kollektivtilbud. Emnet vil også gi noe innføring i anbudsbeskrivelse/ bestillerkompetanse.  
Læringsaktiviteter:
Forelesningr, litteraturstudier, kollekvier og gruppearbeid,  casebasert prosjektoppgave,  bedriftsbesøk
Pensum:
Pensumliste legges ut i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen 
Anbefalte forkunnskaper:
APL100, EIE100, LAA115, APL108. 
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:

Emnet er anbefalt forkunnskap til LAA 270 Detaljplanlegging av løsninger for gang, sykkel og kollektivtransport, APL 360 Regional planlegging og LAA310 Utvikling av samferdselsprosjekter i landskapet. 

Det tas forbehold om tilbud om emnet i 2020. 

Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått