Course code APL270

APL270 Innføring i planlegging av kollektive transportformer og bærekraftig samferdsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ulf Rydningen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig - januarblokk
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
januarblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-BYREG, M-LA, M-EIE, M-EUTV, B-LI. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennom forelesninger, litteraturstudier og samtaler med praksisfeltet får studentene oversikt over aktører, institusjoner og politiske føringer for planlegging og gjennomføring av kollektivtransport. Temaer som vil inngå i undervisningen er prinsipper for samordnet areal og transport, reisevaner og reisemiddelfordeling, ruteplanlegging og transportsystemoppbygging
Læringsutbytte:
Emnet gir grunnleggende innføring i samferdsel med vektlegging av planlegging av kollektivtransport. Studentene skal få innsikt og oversikt over de ulike formene for kollektivtransport og hvilke forutsetninger som må til for å planlegge og gjennomføre et bærekraftig kollektivtransporttilbud. Studentene skal kunne lage en strategi for gjennomføring av et stedstilpasset kollektivtilbud. Emnet vil også gi noe innføring i anbudsbeskrivelse/ bestillerkompetanse.  
Læringsaktiviteter:
Forelesningr, litteraturstudier, kollekvier og gruppearbeid,  casebasert prosjektoppgave,  bedriftsbesøk
Pensum:
Pensumliste legges ut i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen 
Anbefalte forkunnskaper:
APL100, EIE100, LAA115, APL108. 
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen
Sensor:
Ekstern sensor
Merknader:
Emnet er anbefalt forkunnskap til LAA 270 Detaljplanlegging av løsninger for gang, sykkel og kollektivtransport, APL 360 Regional planlegging og LAA310 Utvikling av samferdselsprosjekter i landskapet. 
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått