Course code APL270

APL270 Innføring i planlegging av bærekraftig samferdsel

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Konstantinos Mouratidis
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig - januarblokk
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
januarblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: M-BYREG (prioritet), M-LA, M-EIE.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Kurset gir en forståelse for forskjellige dimensjoner av bærekraftig mobilitet i byer, rollen til by- og transportplanlegging i å fremme bærekraftig mobilitet, og grep som må tas for å lage bærekraftige transportstrategier og -politikk. Kurset dekker følgende temaer: (1) Introduksjon til planlegging for bærekraftig samferdsel, (2) Mobilitet i endring for bærekraftige byer, (3) Sosialt bærekraftig mobilitet, (4) Nye former for bytransport og implikasjoner for bærekraftig mobilitet, (5) Strategier og politikk for bærekraftig bytransport.

Læringsutbytte:

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene ha god kunnskap om ‘bærekraftig mobilitet’ som et flerdimensjonalt konsept, skille mellom dets ulike dimensjoner, og vurdere nøkkelrollen til integrert by- og transportplanlegging i utvikling av miljømessig og sosialt bærekraftige byer. Studentene skal kunne vurdere kritisk og beskrive virkningene av ulike transportsystemer, bystrukturer og politikk, samt hvordan disse virkningene kan variere i ulike sammenhenger. Studentene skal kunne bidra til utvikling av strategier, planer og politikk for bærekraftig mobilitet i byer.

Læringsaktiviteter:
Læringsaktiviteter inkluderer: forelesninger, selvstudium, studentpresentasjoner, gruppediskusjoner, en ekskursjon og et individuelt prosjekt. Hver student skal gjennomføre et individuelt prosjekt som undersøker et av emnets temaer. Prosjektet kan være basert på (a) en analyse av et eksisterende case-område (f.eks. analyse av planer og politikk, GIS-analyse, eller kvantitativ analyse for et spesifikt case) i forhold til et av emnets temaer eller (b) en syntese og diskusjon av en samling litteratur om et av emnets temaer. Prosjektrapporten kan skrives på norsk eller engelsk.
Pensum:

Pensumliste legges ut i Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen 
Anbefalte forkunnskaper:
APL100 eller EIE100 eller LAA115
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske aktiviteter: delta på kursaktiviteter, selvstudium, presentere og diskutere emnets temaer, delta i veiledningsaktiviteter, levere sluttrapport og presentere sluttrapport
Vurderingsordning:
Vurderingen er basert på det individuelt prosjekt. Studentene skal presentere prosjektarbeidet sitt på et seminar som holdes mot slutten av emnet. Ekstern sensor vil gi karakter på en A-F-skala etter vurdering av skriftlig rapport.
Sensor:
Ekstern sensor vurderer det individuelt prosjekt og fastsetter karakter sammen med intern sensor.
Normert arbeidsmengde:

Total 125 timer: ca. 30 timer forelesninger/seminarer og ca. 95 timer selvstendig arbeid inkludert prosjektarbeid og studie av emnets materiale

Opptakskrav:
GSK
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bokstavkarakterer