Course code APL260

APL260 Store europeiske byer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Marius Grønning
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimalt 12 studenter, maksimalt 20.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisningi augustblokka og vurdering i høstparallellen. Emnet har arbeid individuelt og i grupper fram til levering av sluttrapport innen utgangen av oktober.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-BYREG (2.-5. klasse)
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av arbeidsseminar med forelesninger om europeiske byer, om byregioner som romlig system, og om norske byregioner. I tillegg velges et studieobjekt ut av følgende utvalg europeiske byregioner: Paris (2012), Barcelona (2014), Wien (2015), Frankfurt, Amsterdam, Stockholm og Kjøbenhavn.

Europa preges av et bosetningsmønster, urbane tradisjoner, og en politisk kultur som skiller seg fra andre kontinenter. Gjennom byenes framvekst har det også utviklet seg styringsredskaper som danner grunnlaget for moderne europeisk byplanlegging. Utvalget studieobjekter for emnet knytter seg til denne historien. Dette er dessuten byer som i dag er gjenstand for skiftende vekstvilkår - og kriser -, nye omstillingsprosesser knyttet til sosial, økonomisk og kulturell globlisering. Ettersom hver gjennomføring av emnet gir et komparativt grunnlag for videre eksempelstudier og gjennomføringer av emnet, anbefales at hele lista med studieobjekter gjennomgås før en by velges pånytt. Det valgte studieobjektet er gjenstand for innledende forelesninger, feltarbeid og analyser.

Læringsutbytte:

Studentene skal kunne analysere en byregion og beskrive den som romlig system. Gjennom feltarbeidet skal de ha førstehåndserfaringer med virkningen av moderne teknikker innen europeisk byplanlegging, som sanering av bykjerner, byutvidelser, soneplaner, funksjonell sonering og regionale transportsystemer. De skal kunne identifisere planfaglige problemstillinger i en regional målestokk. De skal ha kjennskap til en europeisk tradisjon innen byplanlegging og danne seg et sammenlikningsgrunnlag for forståelse av norske byregioner. De skal dessuten ha inngående kunnskap til det valgte studieobjektet, til pågående omstillingsprosesser og strategiene som retter seg mot dem.

Emnet bygger på og danner gode forutsetninger for LAA250, APL250, LAA350 og APL360.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudier, feltarbeid, arbeidsoppgaver i grupper og individuelt.
Læringsstøtte:
Veiledning på sal og i felt, samt tilbakemelding på presentasjoner og innlevert materiale.
Pensum:
Sluttrapport fra tidligere feltarbeider i emnet, kompendium, samt litteratur som fastsettes ved kursoppstart. Studentene har selv et ansvar for å finne fram til relevant litteratur.
Forutsatte forkunnskaper:

APL103. Studentene må minst ha bestått det første året av studiet i By- og regionplanlegging.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskap om planteori, byhistorie og planleggingens profesjonshistorie.

Obligatorisk aktivitet:
Seminar, felles presentasjoner, arbeidsoppgaver individuelle og i gruppe.
Vurderingsordning:
Felles gjennomgang, samt tematisk sluttrapport.
Sensor:
Bruk av ekstern sensor, som godkjenner felles presentasjon og gruppearbeid. Individuelt arbeid har intern sensur.
Merknader:
Emnet tilbys med forbehold om tilgjengelig lærer-kapasitet. Hoveddelen av arbeidet foregår i grupper.
Normert arbeidsmengde:
40 timer forberedelser, 40 timer feltarbeid, 40 timer analyse, 30 timer rapportskriving. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Startseminar 1 dag, feltarbeid 1 uke, felles presentasjon 1 dag.
Eksamensdetaljer: oppgave: Bestått / Ikke bestått