Course code APL103

APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Anja Kristin Standal
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun åpent for BYREG-studenter 
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Emnet er kun åpent for studenter på M-BYREG. 
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet handler om historisk utvikling og sammenhenger som har betydning for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studentene vil få kjennskap til urbanisering i Norge, arkitekturens utvikling, internasjonale byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin. Det er lagt vekt på trening i akademiske arbeidsmåter ved skriftlige oppgaver, diskusjon, presentasjoner og kritisk tenking relatert til kursets emne.

Emnet er under utvikling og det tas forbehold om endringer i emnetilbudet våren 2023. 

Læringsutbytte:

Studenten skal kjenne til historisk utvikling og sammenhenger som har betydning for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studenten skal kjenne til urbanisering i Norge, kunne beskrive ulike bygningstyper og hvordan arkitektur- og byform har utviklet seg, kjenne til internasjonale byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin.

Studenten skal forstå og kunne diskutere betydningen av forskjellige byplanidealer gjennom tidene for byutviklingen og for den historiske sammenhengen mellom planlegging og samfunnet. Studenten skal kunne argumentere for, ved bruk av relevante kilder, betydningen av de kvaliteter, og konsekvenser som har oppstått grunnet byplanidealer gjennom tidene og kunne forklare historiske verdier og sammenhenger som ligger i de bygde omgivelser.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudium, kollokvier, presentasjoner i plenum, obligatoriske oppgaver. Opponent til medstudenter, hverandre vurdering.
Læringsstøtte:
-
Pensum:

Helle, Knut (mfl.) (2006) Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år, Oslo, Pax

Bleiklie, Siv (2917). Dette er arkitektur - en introduksjon. Fagbokforlaget.

Hall, Peter (2002) Cities of Tomorrow. Oxford: Blackwell

Artikler og bok kapitler som er del av pensum legges også ut på Canvas etter hvert.

Anbefalt støttelitteratur blir tilgjengelig i kursets bokhylle på biblioteket.

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:

APL 100.

Obligatorisk aktivitet:

Gruppeoppgaver, tidslinje, presentasjoner, hverandrevurdering, utferd Oslo.

Det kreves minimum 80% oppmøte i forelesninger.

Vurderingsordning:

Mappevurdering som består av:

  • 3 oppgaver underveis i semesteret
  • Refleksjonsrapport ved avslutning av semesteret
Sensor:

Ekstern sensor deltar i vurderingen av refleksjonsrapporten. Intern sensor vurderer oppgavene underveis og refleksjonsrapporten.

Merknader:
Emnet er et introduksjonskurs for Master i by- og regionplanlegging. Deler av forelesningsrekken vil være felles med andre emner. Merk: krav til 80% oppmøte.
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde totalt: 370 timer ca 90 t forelesninger/strukturert undervisning ca. 90 t egeninitiert gruppe arbeid ca. 190 t egeninnsats/litteraturstudium
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
 ca 90 t forelesninger/strukturert undervisning 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått