APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Anne-Kristine Kronborg

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Kun åpent for BYREG-studenter

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Arbeidsmengde totalt: 370 timer ca 90 t forelesninger/strukturert undervisning ca. 90 t egeninitiert gruppe arbeid ca. 190 t egeninnsats/litteraturstudium

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet handler om historisk utvikling og sammenhenger som har betydning for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studentene vil få kjennskap til urbanisering i Norge, arkitekturens utvikling, internasjonale byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin. Det er lagt vekt på trening i akademiske arbeidsmåter ved skriftlige oppgaver, diskusjon, presentasjoner og kritisk tenking relatert til kursets emne.

Dette lærer du

Studenten skal kjenne til historisk utvikling og sammenhenger som har betydning for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studenten skal kjenne til urbanisering i Norge, kunne beskrive ulike bygningstyper og hvordan arkitektur- og byform har utviklet seg, kjenne til internasjonale byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin.

Studenten skal forstå og kunne diskutere betydningen av forskjellige byplanidealer gjennom tidene for byutviklingen og for den historiske sammenhengen mellom planlegging og samfunnet. Studenten skal kunne argumentere for, ved bruk av relevante kilder, betydningen av de kvaliteter, og konsekvenser som har oppstått grunnet byplanidealer gjennom tidene og kunne forklare historiske verdier og sammenhenger som ligger i de bygde omgivelser.

 • Forelesninger, litteraturstudium, kollokvier, presentasjoner i plenum, obligatoriske oppgaver. Opponent til medstudenter, hverandre vurdering.
 • Helle, Knut (mfl.) (2006) Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år, Oslo, Pax

  Bleiklie, Siv (2917). Dette er arkitektur - en introduksjon. Fagbokforlaget.

  Hall, Peter (2002) Cities of Tomorrow. Oxford: Blackwell

  Artikler og bok kapitler som er del av pensum legges også ut på Canvas etter hvert.

  Anbefalt støttelitteratur blir tilgjengelig i kursets bokhylle på biblioteket.

 • Ingen
 • Mappevurdering som består av:

  • 3 oppgaver underveis i semesteret
  • Refleksjonsrapport ved avslutning av semesteret
 • Ekstern sensor deltar i vurderingen av refleksjonsrapporten. Intern sensor vurderer oppgavene underveis og refleksjonsrapporten.
 • Gruppeoppgaver, tidslinje, presentasjoner, hverandrevurdering, utferd Oslo.

  Det kreves minimum 80% oppmøte i forelesninger.

 • Emnet er et introduksjonskurs for Master i by- og regionplanlegging.
 • ca 90 t forelesninger/strukturert undervisning
 • Emnet er kun åpent for studenter på M-BYREG.
 • Bestått/ Ikke bestått
 • GSK