Course code APL103

APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Harpa Stefansdottir
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Emnet er kun åpent for studenter på M-BYREG, M-LA, M-EIE, M-EIEU. Studenter fra andre Institutter kan opptas ved forespørsel.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet handler om historisk utvikling og sammenhenger som har betydning for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studentene vil få kjennskap til urbanisering i Norge, arkitekturens utvikling, internasjonale byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin. Det er lagt vekt på trening i akademiske arbeidsmåter ved skriftlige oppgaver, diskusjon, presentasjoner og kritisk tenking relatert til kursets emne.
Læringsutbytte:

Studenten skal kjenne til historisk utvikling og sammenhenger som har betydning for utøvelse av by- og regionplanlegging som fag. Studenten skal kjenne til urbanisering i Norge, kunne beskrive ulike bygningstyper og hvordan arkitekturen har utviklet seg, kjenne til internasjonale byplanidealer gjennom tidene og fremveksten av by- og regionplanlegging som disiplin.

Studenten skal forstå og kunne diskutere betydningen av forskjellige byplanidealer gjennom tidene for byutviklingen og for den historiske sammenhengen mellom planlegging og samfunnet. Studenten skal kunne argumentere for, ved bruk av relevante kilder, betydningen av de kvaliteter, og konsekvenser som har oppstått grunnet byplanidealer gjennom tidene og kunne forklare historiske verdier og sammenhenger som ligger i de bygde omgivelser.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, litteraturstudium, kollokvier, presentasjoner i plenum, obligatoriske oppgaver. Opponent til medstudenter, hverandre vurdering.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Pensumliste legges ut på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Anbefalte forkunnskaper:
APL 100 (kan tas parallellt)
Obligatorisk aktivitet:

Skriftelig innlevering av 1-4 øvingsoppgaver.

Det kreves minimum 80% oppmøte.

Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen (1 uke)
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner oppgaver og sensurerer utvalgte hjemmeeksamener. Intern sensor evaluerer øvingsoppgave.
Merknader:
Emnet er et introduksjonskurs for Master i by- og regionplanlegging. Hele eller deler av forelesningsrekken vil være felles med andre emner. Merk: krav til 70% oppmøte.
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde totalt: 450 timer ca. 80 t forelesninger ca. 80 t egeninitiert gruppe arbeid ca. 140 t egeninnsats/litteraturstudium
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Arbeidsmengde totalt: 450 timer ca. 80 t forelesninger ca. 80 t egeninitiert kollokvier ca. 140 t egeninnsats/litteraturstudium
Eksamensdetaljer: :