Course code AOS341

AOS341 Kvantitative metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Mari Olsen Mamre
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et metodekurs rettet mot studenter som ønsker å samle inn/bruke kvantitative data i forbindelse med masteroppgave og videre analysearbeid. Et hovedfokus er grunnleggende kvantitativ analyse og anvendelser, ikke matematisk og teoretisk forståelse. Kurset anbefales som forberedende til masteroppgave-arbeid. Det er også høy etterspørsel i arbeidslivet etter ferdigheter innen dataanalyse. Sentrale tema er datainnsamling, datavask og deskriptiv analyse. Analyse av data, herunder regresjon og hypotesetesting utgjør en kjerne i kurset.

Kursdeltakerne vil lære framstilling av data samt kunne sette opp regresjonsmodeller og teste sensitivitet av modell og resultater. Det vil også bli lagt vekt på arbeidsgangen i en kvantitativ analyse, fra å formulere forskningsspørsmål til innsamling av data og til slutt vurdere validiteten av resultatene, med øye for å kunne gjennomføre egne analyser. Det gis både enkel opplæring i å bruke R, men det vil også være mulig å kun benytte Excel (nytt fra i fjor). Kurset vektlegger arbeid med konkrete case og datasett.

Læringsutbytte:

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om tilrettelegging og bruk av data

- ha kunnskaper om utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser og eksperimenter

- ha kunnskap om deskriptiv analyse og samvariasjon

- ha kunnskaper om hypotesetesting og regresjon

- ha kunnskap om krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

- ha kunnskap om modell-sensitivitet og validering

Ferdigheter:

Studenten skal

- kunne definere forskningsspørsmål og testbare hypoteser

- kunne samle inn og tilrettelegge egne data for analyser

- kunne presentere og visualisere data

- kunne estimere regresjonsmodeller og tolke resultater

- kunne analysere og gjennomføre robusthets-analyser på data

Generell kompetanse:

Studenten skal

- kunne oppnå relevante kvantitative svar på faglige problemstillinger, gjennom bruk av ulike kvantitative metoder

- kunne gjennomføre datainnsamling ved hjelp av spørreundersøkelser og/eller sekundære datakilder med tanke på en masteroppgave eller tilsvarende analyse med høy vitenskapelig standard

- kunne kritisk vurdere utførelse og resultater fra en kvantitativ undersøkelse

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger og øvinger/data-lab.
Læringsstøtte:
Veiledning etterbehov.
Pensum:

-"Research Methods for graduate business and social science students." John Adams (JA). 2007

- Utvalgte deler av: «Mattespett. Statistikk.» Dag Einar Sommervoll (DES). 2015

- Forelesningsnotater

- Tilleggspensum vil bli lagt ut på Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har hatt matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende minimumskravene til metodefag i bachelor økonomi- og administrasjon eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en også en fordel om studentene er fortrolig med bruk av Excel og tar forkurs i R, selv om kurset starter på et elementært nivå. Kurset vil benytte et bredt spekter av datakilder.
Obligatorisk aktivitet:

Minimum 2 av 3 obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret.

De obligatoriske innleveringene er bedømt godkjent /ikke-godkjent.

Godkjent innlevering er et krav for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere obligatorisk innlevering ved eventuell fornyet prøve innen 1 år.

Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden. Bokstavkarakterer A til F.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom eksamensoppgaven.
Merknader:
Skiller seg fra andre tilbudte kurs ved HH NMBU ved å ha et fokus på anvendt kvantitativ data-analyse og datainnhenting. Mindre krav til teoretisk/matematisk forståelse og mindre avansert økonometri enn i de typiske mastekursene innen økonometri eller business analytics. 
Normert arbeidsmengde:
150 arbeidstimer.
Opptakskrav:
Emnet er åpent for alle. Master-studenter fra NMBU vil bli prioritert ved behov. 
Undervisningstid:
2 timers forelesning per uke og øving/data-lab annenhver uke
Eksamensdetaljer: :