Course code AOS341

AOS341 Kvantitative metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet er rettet mot studenter som ønsker å samle inn/bruke kvantitative data i sin masteroppgave, men som ikke har en sterk matematisk bakgrunn eller interesse. Sentrale tema er datainnsamling, datavask og visualisering av data. Analyse av data, herunder regresjon og hypotesetesting utgjør en kjerne i kurset. Kursdeltakerne vil lære ikke-parametrisk framstilling/analyse av data herunder klustering, samt kunne sette opp regresjonsmodeller som tar høyde for lineære og ikke lineære sammenhenger. Det vil også bli lagt vekt på å kunne forene data fra ulike kilder med tanke på egne analyser.
Læringsutbytte:

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om tilrettelegging og bruk av numeriske data.

- ha kunnskaper om utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser med numeriske data.

- ha kunnskaper om hypotesetesting og regresjon.

- ha kunnskap om krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

- ha kunnskap om ikke-parametriske metoder og klustering

- ha kunnskap om statistisk signifikans og utvalgsskjevhet

Ferdighet:

Studenten skal

- kunne definere forskningsspørsmål og testbare hypoteser

- kunne samle inn og tilrettelegge egne data for analyser

- kunne presentere og visualisere data

- kunne analysere og gjennomføre robusthets analyser på data

Generell kompetanse:

Studenten skal

- kunne oppnå relevante kvantitative svar på faglige problemstillinger, gjennom bruk av ulike kvantitative metoder

- kunne gjennomføre datainnsamling av numeriske data ved hjelp av spørreundersøkelser og/eller datakilder på nett med tanke på en masteroppgave

- kunne kritisk vurdere utførelse og resultater fra en kvantitativ undersøkelse

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger og øvinger.
Læringsstøtte:
Veiledning etterbehov.
Pensum:

Utvalgte deler av: Mattespett. Statistikk av Dag Einar Sommervoll

Forelesningsnotater

Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har hatt matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende minimumskravene til metodefag i bachelor økonomi- og administrasjon eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en også en fordel om studentene er fortrolig med bruk av excel. Kurset vil benytte et bredt spekter av datakilder og analyse/visualiserings verktøy.
Obligatorisk aktivitet:

En obligatorisk innlevering i løpet av semesteret.

Den obligatoriske innleveringen er bedømt godkjent /ikke-godkjent.

Godkjent innlevering er et krav for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere obligatorisk innlevering ved eventuell fornyet prøve.

Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen i eksamensperioden. Bokstavkarakterer A til F.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom eksamensoppgaven.
Normert arbeidsmengde:
150 arbeidstimer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter ved NMBU.
Undervisningstid:
2 timers seminar/forelesning per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått