Course code AOS341

AOS341 Kvantitative metoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Dag Einar Sommervoll
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er et metodekurs rettet mot studenter som ønsker å samle inn/bruke kvantitative data i forbindelse med masteroppgave og videre analysearbeid. Et hovedfokus er grunnleggende kvantitativ analyse og anvendelser. Kurset anbefales som forberedende til masteroppgave-arbeid. Det er også høy etterspørsel i arbeidslivet etter ferdigheter innen dataanalyse. Sentrale tema er datainnsamling, datavask og deskriptiv analyse. Analyse av data, herunder regresjon og hypotesetesting utgjør en kjerne i kurset.

Kursdeltakerne vil lære framstilling av data samt kunne sette opp regresjonsmodeller og teste sensitivitet av modell og resultater. Det vil også bli lagt vekt på arbeidsgangen i en kvantitativ analyse, fra å formulere forskningsspørsmål til innsamling av data og til slutt vurdere validiteten av resultatene, med øye for å kunne gjennomføre egne analyser. Det gis både enkel opplæring i å bruke R og EXCEL. Kurset vektlegger arbeid med konkrete case og datasett.

Læringsutbytte:

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten skal

- ha grunnleggende kunnskap om tilrettelegging og bruk av data

- ha kunnskaper om utforming og gjennomføring av spørreundersøkelser og eksperimenter

- ha kunnskap om deskriptiv analyse og samvariasjon

- ha kunnskaper om hypotesetesting og regresjon

- ha kunnskap om krav til kausalforklaringer i samfunnsvitenskap

- ha kunnskap om modell-sensitivitet og validering

Ferdigheter:

Studenten skal

- kunne definere forskningsspørsmål og testbare hypoteser

- kunne samle inn og tilrettelegge egne data for analyser

- kunne presentere og visualisere data

- kunne estimere regresjonsmodeller og tolke resultater

- kunne analysere og gjennomføre robusthets-analyser på data

Generell kompetanse:

Studenten skal

- kunne oppnå relevante kvantitative svar på faglige problemstillinger, gjennom bruk av ulike kvantitative metoder

- kunne gjennomføre datainnsamling ved hjelp av spørreundersøkelser og/eller sekundære datakilder med tanke på en masteroppgave eller tilsvarende analyse med høy vitenskapelig standard

- kunne kritisk vurdere utførelse og resultater fra en kvantitativ undersøkelse

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av flipped classroom-forelesninger og øvinger/data-lab.
Læringsstøtte:
Canvas, flipped-classroom-aktiviteter.
Pensum:

-"Research Methods for graduate business and social science students." John Adams (JA). 2007

- Utvalgte deler av: «Mattespett. Statistikk.» Dag Einar Sommervoll (DES). 2015

- Forelesningsnotater

- Tilleggspensum vil bli lagt ut på Canvas

Forutsatte forkunnskaper:
Det forutsettes at studentene har hatt matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende minimumskravene til metodefag i bachelor økonomi- og administrasjon eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Det er en også en fordel om studentene er fortrolig med bruk av Excel og tar forkurs i R, selv om kurset starter på et elementært nivå. Kurset vil benytte et bredt spekter av datakilder.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Mappevurdering.  4 hjemmeoppgaver.  Vurdering på alle mappe-elementer er Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Skiller seg fra andre tilbudte kurs ved HH NMBU ved å ha et fokus på anvendt kvantitativ data-analyse og datainnhenting. Mindre krav til teoretisk/matematisk forståelse og mindre avansert økonometri enn i de typiske masterkursene innen økonometri eller business analytics. 
Normert arbeidsmengde:
125 arbeidstimer.
Opptakskrav:
Emnet er åpent for alle. Master-studenter fra NMBU vil bli prioritert ved behov. 
Undervisningstid:
En flipped class forelesning svarende til en 2 timers forelesning per uke og øving/data-lab annenhver uke
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått