Course code AOS340

AOS340 Kvalitativ metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA, profilering organisasjon og ledelse
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset vil gi studentene en innføring i kvalitativ metode. Kurset går gjennom alle trinn i den kvalitative forskningsprosessen. Utforming av problemstilling, design av studien (blant annet bruk av case-studier), valg av metodikk, analyse av data, og eventuell generalisering med grunnlag i kvalitative data. Vedr datainnsamling legges hovedvekt på dybdeintervju, men deltakende observasjon, dokumentanalyse, konversasjonsanalyse, og andre blir behandlet. Kurset vil gi økt forståelse for sammenhengen mellom forskning og kunnskapsutvikling. Design og valg av metode skal begrunnes i problemstilling, teoretiske perspektiv, analyseforløp, og prosjektets retning.
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Kunnskap om spesifikke trekk ved kvalitativ forskningsdesign
  • Kunnskap om bruk av kvalitativ metode ved innsamling, analyse og formidling av empirisk materiale

Ferdigheter

  • Etablere problemstillinger som kan besvares ved bruk av kvalitativ metode
  • Utvikle kvalitativt forskningsdesign
  • Begrunne valg av forskningsmetode i lys av problemstilling, teoretisk perspektiv, analyseforløp og prosjektets retning
  • Planlegge og gjennomføre intervju tilpasset et kvalitativt forskningsdesign
  • Analysere innsamlet datamateriale ved hjelp av kvalitativ metode

Generell kompetanse

  • Kunne vurdere relevant metodevalg
  • Analysere problemstillinger der kvalitativ metode er relevant, og velge og benytte hensiktsmessige teoretiske og praktiske kunnskaper i denne analysen
  • Forstå sammenhenger mellom forskning og kunnskapsutvikling
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger og arbeid med eget prosjekt i gruppe.
Læringsstøtte:
Veiledning etterbehov.
Pensum:
Lærebok med et utvalg ekstra artikler på utvalgte tema. 
Forutsatte forkunnskaper:
AOS240 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid. En obligatorisk innlevering i løpet av semesteret.

Den obligatoriske innleveringen er bedømt bestått/ikke-bestått

Godkjent innlevering er et krav for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere obligatorisk innlevering ved eventuell fornyet prøve.

Vurderingsordning:

Semesteroppgave ved semesterslutt teller 100% av karakteren.

Det er en forutsetning at gruppeoppgaven er bestått for å få semesteroppgaven evaluert.

Ingen mulighet for konteeksamen.

Sensor:
Ekstern sensor gå gjennom og godkjenner opplegg for gruppeoppgaver og semesteroppgave.
Merknader:
Passer godt å ta dette kurset i semesteret før masteroppgaven
Normert arbeidsmengde:
150 arbeidstimer.
Opptakskrav:
GSK  - 
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timers seminar/forelesning per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått