Course code AOS340

AOS340 Kvalitativ metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Medvirkende: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA, profilering organisasjon og ledelse
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil gi studentene en innføring i kvalitativ metode. Kurset går gjennom alle trinn i den kvalitative forskningsprosessen. Utforming av problemstilling, design av studien (blant annet bruk av case-studier), valg av metodikk, analyse av data, og eventuell generalisering med grunnlag i kvalitative data. Vedr datainnsamling legges hovedvekt på dybdeintervju, men deltakende observasjon, dokumentanalyse, konversasjonsanalyse, og andre blir behandlet. Kurset vil gi økt forståelse for sammenhengen mellom forskning og kunnskapsutvikling. Design og valg av metode skal begrunnes i problemstilling, teoretiske perspektiv, analyseforløp, og prosjektets retning.
Læringsutbytte:
Dette kurset vil tilby studenten de nødvendige kunnskapene til å gjennomføre masteroppgaven som en kvalitativ studie. Herunder følger en grunnleggende introduksjon til kvalitative metoder, prinsipper for forskningsdesign og kvalitativ dataanalyse.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger og arbeid med eget prosjekt i gruppe.
Læringsstøtte:
Veiledning etterbehov.
Pensum:
Lærebok med et utvalg esktra artikler på utvalgte tema. 
Forutsatte forkunnskaper:
AOS240 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid. En obligatorisk innlevering i løpet av semesteret.

Den obligatoriske innleveringen er bedømt bestått/ikke-bestått

Godkjent innlevering er et krav for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere obligatorisk innlevering ved eventuell fornyet prøve.

Vurderingsordning:

Semesteroppgave ved semesterslutt gis karakter.

Karakter fastsettes kun på bakgrunn av semesteroppgaven.

Det er en forutsetning at gruppeoppgaven er bestått for å få semesteroppgaven evaluert.

Ingen mulighet for konteeksamen.

Sensor:
Ekstern sensor gå gjennom og godkjenner opplegg for gruppeoppgaver og semesteroppgave.
Merknader:
Passer godt å ta dette kurset i semesteret før masteroppgaven
Normert arbeidsmengde:
150 arbeidstimer.
Opptakskrav:
GSK  - 
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timers seminar/forelesning per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått