Course code AOS340

AOS340 Kvalitativ metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Medvirkende: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-ØA, profilering organisasjon og ledelse
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil gi studentene en innføring i kvalitativ metode. Kurset går gjennom alle trinn i den kvalitative forskningsprosessen. Utforming av problemstilling, design av studien (blant annet bruk av case-studier), valg av metodikk, analyse av data, og eventuell generalisering med grunnlag i kvalitative data. Vedr datainnsamling legges hovedvekt på dybdeintervju, men deltakende observasjon, dokumentanalyse, konversasjonsanalyse, og andre blir behandlet. Kurset vil gi økt forståelse for sammenhengen mellom forskning og kunnskapsutvikling. Design og valg av metode skal begrunnes i problemstilling, teoretiske perspektiv, analyseforløp, og prosjektets retning.
Læringsutbytte:
Dette kurset vil tilby studenten de nødvendige kunnskapene til å gjennomføre masteroppgaven som en kvalitativ studie. Herunder følger en grunnleggende introduksjon til kvalitative metoder, prinsipper for forskningsdesign og kvalitativ dataanalyse.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger og arbeid med eget prosjekt i gruppe.
Læringsstøtte:
Veiledning etterbehov.
Pensum:
Lærebok med et utvalg esktra artikler på utvalgte tema. Silverman, D. (2011): Interpreting qualitative data. 4th edition. Sage.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS240 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Midt i semesteret er det forelesningsfri. I denne perioden skal studentene gjennomføre en prosjektoppgave gruppevis. Denne oppgaven vil bli bedømt bestått / ikke bestått. Det er en forutsetning at denne er bestått for at semesteroppgaven skal bli evaluert.
Vurderingsordning:
En gruppevis innleveringsoppgave i løpet av semesteret som skal være bestått / ikke bestått. Semesteroppgave ved semesterslutt gis karakter. Det er en forutsetning at gruppeoppgaven er bestått for å få semesteroppgaven evaluert.
Sensor:
Ekstern sensor gå gjennom og godkjenner opplegg for gruppeoppgaver og semesteroppgave.
Merknader:
Passer å ta semesteret før masteroppgaven
Normert arbeidsmengde:
Arbeidet beregnes til 5 studiepoeng, det vil si om lag 150 arbeidstimer.
Opptakskrav:
GSK  - 
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timers seminar/forelesning per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått