Course code AOS340

AOS340 Kvalitativ metode

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Olga Mikhailova
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet forutsetter at studenten har bestemt seg for tema for masteroppgaven. Emnet har et brukerperspektiv for studenter som skal igang med masteroppgaven, og temaet vil være sentral i undervisningen. Emnet vil gi studentene en innføring i kvalitativ metode og går gjennom alle trinn i den kvalitative forskningsprosessen. Emnet legger vekt på utforming av hensiktsmessig kvalitativ metode, som valg av metodikk, analyse av data, og eventuell generalisering med grunnlag i kvalitative data. Vedrørende datainnsamling legges det hovedvekt på dybdeintervju, men deltakende observasjon, dokumentanalyse, konversasjonsanalyse, og andre blir behandlet. Emnet vil gi økt forståelse for sammenhengen mellom forskning og kunnskapsutvikling. Design og valg av metode skal begrunnes i problemstilling, teoretiske perspektiv, analyseforløp, og prosjektets retning.  
Læringsutbytte:

Kunnskap

  • Kunnskap om spesifikke trekk ved kvalitativ forskningsdesign
  • Kunnskap om bruk av kvalitativ metode ved innsamling, analyse og formidling av empirisk materiale

Ferdigheter

  • Etablere problemstillinger som kan besvares ved bruk av kvalitativ metode
  • Utvikle kvalitativt forskningsdesign
  • Begrunne valg av forskningsmetode i lys av problemstilling, teoretisk perspektiv, analyseforløp og prosjektets retning
  • Planlegge og gjennomføre intervju tilpasset et kvalitativt forskningsdesign
  • Analysere innsamlet datamateriale ved hjelp av kvalitativ metode

Generell kompetanse

  • Kunne vurdere relevant metodevalg
  • Analysere problemstillinger der kvalitativ metode er relevant, og velge og benytte hensiktsmessige teoretiske og praktiske kunnskaper i denne analysen
  • Forstå sammenhenger mellom forskning og kunnskapsutvikling
Læringsaktiviteter:

Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger og arbeid med eget prosjekt i gruppe.

Undervisningen skal være fysisk hvis mulig. Forelesningen kan strømmes, men det vil ikke være den primære metoden.

Læringsstøtte:
Veiledning etter behov.
Pensum:
Lærebok og ekstra artikler på utvalgte tema. 
Forutsatte forkunnskaper:
AOS240 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid og en obligatorisk innlevering i løpet av semesteret.

Den obligatoriske innleveringen er bedømt godkjent /ikke godkjent.

Godkjent innlevering er et krav for å få gå opp til eksamen.

Det er ikke behov for å repetere obligatorisk innlevering ved eventuell fornyet prøve.

Det lar seg gjøre å gjennomføre emne om studenten er på utveksling så fremt studentene på eget ansvar leverer obligatoriske innleveringer og semesteroppgave. Emneansvarlig skal orienteres og godkjenne en plan for hvordan emnet skal gjennomføres.

Vurderingsordning:

Semesteroppgave ved semesterslutt teller 100% av karakteren.

Det er en forutsetning at gruppeoppgaven er bestått for å få semesteroppgaven evaluert.

Ingen mulighet for konteeksamen.

Sensor:
Ekstern sensor går gjennom og godkjenner opplegg for gruppeoppgaver og semesteroppgave.
Normert arbeidsmengde:
125 arbeidstimer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter ved NMBU og rettet til de som skal skrive masteroppgaven i etterfølgende semester.
Overlapp:
-
Undervisningstid:
2 timer seminar/forelesning per uke. 
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bokstavkarakterer