Course code AOS325

AOS325 Moderne organisasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Bernt Aarset
Medvirkende: Nicolay Andre Melsæter Worren, Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

- Organisasjoners utvikling fra 1900-tallet og frem til i dag

- Vekt på nyere organisasjonsformer i kunnskapssamfunnet og delingsøkonomien

- Sammenhengen mellom den moderne økonomien og den moderne organisasjon

- Fra institusjoner og institusjonaliseringsprosesser til skandinavisk nyinstitusjonalisme, kunnskapsoverføring og oversettelse

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Studentene skal:

- Ha kjennskap til organisasjonsteoriens utvikling fra lukkede til åpne systemperspektiver med særlig vekt på nyere organisasjonsteori

- Ha kunnskap om hva som skiller "gamle" organisasjonsformer fra "moderne"

- Forstå hovedtrekkene i et institusjonelt perspektiv på organisasjoner

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger

- Identifisere de viktigste begrensningene av perspektivene

- Presentere innholdet i teoriene på en kortfattet og forståelig måte

Generelle kompetansemål

Studentene skal:

- Styrke generell analytisk kompetanse

- Styrke evne til kritisk tenkning

- Opparbeide seg et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Diskusjoner

Gruppearbeid og presentasjoner

Pensum:

Scott, W. R. & G. F. Davis (2017): Organizations and Organizing: Rational, Natural, and Open Systems Perspectives. Routledge, NY. Utvalgte kapitler ( mer informasjon oppgis ved studiestart)

Studentene må også skaffe seg et kompendium bestående av artikler og bokkapitler, som vil bli gjort tilgjengelig i Boksmia.

Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
En skriftlig innlevering midt i semesteret som vurderes til godkjent/ ikke godkjent samt deltakelse i gruppearbeid, som omfatter presentasjoner av sentrale deler av pensum i plenum. Gruppearbeidet må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen (3,5 timer) individuelt i eksamensperioden  (100% av sluttkarakteren)
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 250 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter ved NMBU, 
Overlapp:

5 studiepoeng med AOS333

5 studiepoeng med AOS320

Undervisningstid:
Emnet vil ha en kombinasjon av forelesninger og studentseminarer med presentasjoner, tilsammen 4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer