Detaljer om emnet AOS325

AOS325 Moderne organisasjoner

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig. Merk at emnet tilbys ikke høsten 2019.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Master i økonomi og administrasjon
Emnets innhold:

- Organisasjonsteoriens utvikling fra 1900-tallet og frem til i dag, med spesiell vekt på nyere organisasjonsformer i kunnskapssamfunnet og delingsøkonomien, samt teori om forholdet mellom organisasjon og omgivelser

- Fra institusjoner og institusjonaliseringsprosesser til skandinavisk nyinstitusjonalisme, kunnskapsoverføring og oversettelse

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Studentene skal:

- Ha kjennskap til organisasjonsteoriens utvikling fra lukkede til åpne systemperspektiver med særlig vekt på nyere organisasjonsteori

- Ha kunnskap om hva som skiller "gamle" organisasjonsformer fra "moderne"

- Forstå hovedtrekkene i et institusjonelt perspektiv på organisasjoner

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger

- Identifisere de viktigste begrensningene av perspektivene

- Presentere innholdet i teoriene på en kortfattet og forståelig måte

Generelle kompetansemål

Studentene skal:

- Styrke generell analytisk kompetanse

- Styrke evne til kritisk tenkning

- Opparbeide seg et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Diskusjoner

Gruppearbeid og presentasjoner

Pensum:

Scott, W. R. & G. F. Davis (2007/2015): Organizations and Organizing. Rational, Natural, and Open Systems Perspectives. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 1-5, 6 (s 144-146), 7 (s. 152-155), 9-10 og 13 (s. 340-354)

Studentene må også skaffe seg et kompendium bestående av artikler og bokkapitler, som vil bli gjort tilgjengelig i Boksmia.

Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
En skriftlig innlevering midt i semesteret som vurderes til godkjent/ ikke godkjent samt deltakelse i gruppearbeid, som omfatter presentasjoner av sentrale deler av pensum i plenum. Gruppearbeidet må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
Merk at emnet tilbys ikke høsten 2019. Emnet tilbys neste gang høsten 2020.
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter ved NMBU, 
Overlapp:

5 studiepoeng med AOS333

5 studiepoeng med AOS320

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått