Course code AOS325

AOS325 Moderne Organisasjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Master i økonomi og administrasjon
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

- Organisasjonsteoriens utvikling fra 1900-tallet og frem til i dag, med spesiell vekt på nyere organisasjonsformer i kunnskapssamfunnet og delingsøkonomien, samt teori om forholdet mellom organisasjon og omgivelser

- Fra institusjoner og institusjonaliseringsprosesser til skandinavisk nyinstitusjonalisme, kunnskapsoverføring og oversettelse

Læringsutbytte:

Kunnskapsmål

Studentene skal:

- Ha kjennskap til organisasjonsteoriens utvikling fra lukkede til åpne systemperspektiver med særlig vekt på nyere organisasjonsteori

- Ha kunnskap om hva som skiller "gamle" organisasjonsformer fra "moderne"

- Forstå hovedtrekkene i et institusjonelt perspektiv på organisasjoner

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Anvende flere teoretiske perspektiver på sentrale organisatoriske problemstillinger

- Identifisere de viktigste begrensningene av perspektivene

- Presentere innholdet i teoriene på en kortfattet og forståelig måte

Generelle kompetansemål

Studentene skal:

- Styrke generell analytisk kompetanse

- Styrke evne til kritisk tenkning

- Opparbeide seg et faglig grunnlag for læring i senere emner, særlig emner innenfor organisasjonsfag og ledelse

Læringsaktiviteter:

Forelesninger

Diskusjoner

Gruppearbeid og presentasjoner

Pensum:

Scott, W. R. & G. F. Davis (2007/2015): Organizations and Organizing. Rational, Natural, and Open Systems Perspectives. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kap 1-5, 6 (s 144-146), 7 (s. 152-155), 9-10 og 13 (s. 340-354)

Studentene må også skaffe seg et kompendium bestående av artikler og bokkapitler, som vil bli gjort tilgjengelig i Boksmia.

Forutsatte forkunnskaper:
AOS130 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
En skriftlig innlevering midt i semesteret som vurderes til bestått/ikke bestått samt deltakelse i gruppearbeid, som omfatter presentasjoner av sentrale deler av pensum i plenum. Gruppearbeidet må være bestått for å kunne ta endelig eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen som teller 100%
Sensor:
Ekstern tilsynssensor vurderer pensum og vurderingsopplegg. Karakter settes av lærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er anslått til 300 timer.
Opptakskrav:
Bachelor
Overlapp:

5 studiepoeng med AOS333

5 studiepoeng med AOS320

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått