Course code AOS300

AOS300 Mitt lederskap

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gro Ladegård
Medvirkende: Marianne Feddersen Heggelund
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet omfatter gjennomgang av sentrale temaer i ledelse av medarbeidere og team. Emnet starter med selvrefleksjon og analyse av egne lederegenskaper og lederrolle i samspill med andre. Læringsmetodene veksler mellom kunnskapstilegnelse, selvrefleksjon, oppgaveløsning og ferdighetstrening. Vi går igjennom følgende temaer: Egne lederegenskaper og egen lederrolle, lederstiler, lederstrukturer, etikk og samspill, team og teamledelse, makt og innflytelse, endringsledelse og kommunikasjon samt styring og ledelse.

Emnet er relevant for FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi drøfter etikk i ledelse, bedriftsdemokrati og medvirkning som deler av et ansvarlig og trygt arbeidsliv. 

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha avansert kunnskap om ledelse i organisasjoner. Dette inkluderer lederatferd, etikk og makt.

Ferdigheter: Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i kommunikasjon og teamarbeid.

Generell kompetanse: Studentene skal ha generell kompetanse i å forstå ledelse i team og organisasjoner. Studentene skal ha verktøy for selvrefleksjon og tilbakemeldinger til andre. Studentene skal ha evne til etisk refleksjon over forhold i arbeidslivet. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid, casearbeid, øvelser, presentasjoner, refleksjonsnotater.
Læringsstøtte:
Veiledning i grupper
Pensum:

Pensumbok: Leadership in Organizations Global Edition av Gary A. Yukl

9. utgave. Utgitt av Pearson Education, 2020.

Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor økonomi og administrasjon eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på alle samlingene og deltakelse i gruppearbeid og innleveringer. 
Vurderingsordning:
Muntlig presentasjon i gruppe. Vurdering: bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer den avsluttende oppgaven og vurderer den muntlige fremleggingen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer:  Obligatoriske samlinger ca. 40 timer, ca. 85 timer til lesning og oppgaveløsning.
Opptakskrav:
Emnet er forbeholdt masterstudenter i økonomi og administrasjon, og entreprenørskap og innovasjon.
Undervisningstid:

8 hele dager med obligatoriske samlinger.

Emnet vil starte tirsdag i uke 33 og oppmøte på samlinger må påregnes i hele blokkperioden. 

Eksamensdetaljer: Muntlig gruppeeksamen: Bestått/ Ikke bestått