Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne forventes studenten å 

  • kjenne til sentrale begreper i strategifaget
  • kjenne til og kunne forklare sentrale teoretiske verktøy i strategifaget for å analysere bedriftens eksterne og interne omgivelser.
  • kunne gjengi og forklare relevante teoribaserte beslutningskriterier for å ta hensiktsmessige valg i strategiformulering og -implementering
  • forstå betydningen av strategisk tenking i forskjellige kontekster i samfunnet

Ferdigheter

Etter fullført emne forventes studenten å kunne formulere og løse strategiske problemstillinger både alene og som en del av en gruppe. Studentene lærer seg å anvende de sentrale begrepene og modellene i faget for å

  • finne og analysere relevant informasjon om organisasjonens eksterne og interne omgivelser
  • formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen
  • formidle løsningene både skriftlig og muntlig
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. I tillegg anvender studentene teori på caser og øvelser i forelesningstimer og i obligatoriske oppgaver.
Læringsstøtte:
Studentene får tilbakemelding i forbindelse med obligatoriske innleveringer. Emneansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når emnet har begynt.
Pensum:
Informasjon om pensum legges ut på Canvas før kurset begynner. Forelesningsnotater er også pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120, AOS130. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk.
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver (gruppearbeid), som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. Gjennomføring av oppgavene kan kreve tilstedeværelse i klassen i form av presentasjoner/ workshops i tillegg til skriftlige innleveringer. Informasjon om gjennomføringen av de obligatoriske oppgavene blir gitt ved kursstart. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester, og studentene som ønsker å ta kurset på nytt må ta de obligatoriske oppgavene om igjen. Deltakelse i gruppearbeid er obligatorisk for å gjennomføre kurset. Gruppene settes sammen i begynnelsen av kurset når antall av deltakere i kurset er kjent. Praktisk informasjon knyttet til gruppearbeid og gruppesammensetning blir gitt ved kursstart inkludert de siste tidsfristene for å komme inn i gruppene.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave i grupper teller 30%, skriftlig individuell slutteksamen (3 timer) teller 70%. Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester.  Både semesteroppgaven og den skriftlige individuelle eksamenen må være bestått for å bestå emnet. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet. De som ikke består kurset må ta alle deler av eksamenen på nytt neste gang emnet tilbys.
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til obligatoriske aktiviteter og semesteroppgaven.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått