Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Silja Marianna Korhonen-Sande, Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
90
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-ØA
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier og forretningsmodeller, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering.
Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal studentene ha kunnskap om sentrale begreper, modeller og grunnleggende teoretiske verktøy i foretaksstrategi. Studentene lærer seg å anvende disse begrepene og modellene for å finne og analysere relevant informasjon om organisasjonens eksterne og interne omgivelser, for å formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen, og diskutere organisatoriske løsninger for strategiimplementering. Studentene kan formulere og løse strategiske problemstillinger både alene og som en del av en gruppe, og kan formidle løsningene både skriftlig og muntlig. Studentene utvikler interesse for strategi og forstår betydningen av strategisk tenking i forskjellige kontekster i samfunnet.
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i forelesningsplanen. I tillegg anvender studentene teori på caser i små grupper og presenterer løsningene i case-seminarer og i forelesningstimer muntlig og skriftlig.
Læringsstøtte:
Studentene får skriftlig og muntlig tilbakemelding i forbindelse med case-seminarene. Kursansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når kurset har begynt.
Pensum:
Robert M. Grant og Judith Jordan. Foundations of Strategy. 2015 (2. utgave). Wiley. Artikler. Utvalgte kapitler fra andre lærebøker. Forelesningsnotater er også pensum. Listen over pensum legges ut på Canvas før kurset begynner.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120, AOS130, BUS100. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk. 
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver (gruppearbeid)  i form av to case-seminarer for hver gruppe og relaterte skriftlige case-løsninger, som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. Deltakelse på case-seminarene og gruppearbeid er obligatorisk for å bestå kurset. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave i grupper teller 30%, skriftlig individuell eksamen 70% (3 timer). Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester.  Både semesteroppgaven og den skriftlige individuelle eksamenen må være bestått for å bestå kurset. Det blir ikke organisert konte-eksamen i dette emnet. De som ikke består kurset må gjennomføre de obligatoriske aktivitetene samt ta alle delprøver på nytt neste gang emnet tilbys. 
Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for semesteroppgaver og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til casene.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått