Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-ØA, M-IØ
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier og forretningsmodeller, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering.
Læringsutbytte:
Dette kurset gir studentene en grunnleggende teoretisk verktøykasse i foretaksstrategi: kunnskap om sentrale begreper og modeller i faget. Studentene lærer seg å anvende disse begrepene og modellene for å analysere organisasjonens eksterne og interne omgivelser, for å formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen,og diskutere organisatoriske løsninger for strategiimplementering. Studentene utvikler interesse for strategi og forstår betydningen av strategisk tenkning i forskjellige kontekster i samfunnet.
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i forelesningsplanen. I tillegg anvender studentene teori på caser i små grupper og presenterer løsningene i case-seminarer og i forelesningstimer muntlig og skriftlig.
Læringsstøtte:
Studentene får skriftlig og muntlig tilbakemelding i forbindelse med case-seminarene. Kursansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og i tidspunkter som avtales når kurset har begynt.
Pensum:
Robert M. Grant og Judith Jordan. Foundations of Strategy. 2015 (2. utgave). Wiley. Artikler. Forelesningsnotater er også pensum. Listen over pensum legges ut på Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120, AOS130, BUS100. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk. 
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver i form av to case-seminarer for hver gruppe og relaterte skriftlige case-løsninger, som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. Deltakelse på case-seminarene og gruppearbeid er obligatorisk for å bestå kurset. Den siste tidsfristen for å melde seg på gruppene blir gitt i første forelesning. Gruppestørrelsen er avhengig av antall påmeldte studenter i kurset og blir bestemt i begynnelsen av kurset. Instruksjoner om seminarene og gruppesammensetning samt hvordan man melder seg på gruppene blir gitt på Fronter før kurset begynner og i første forelesning. Vennligst følg med på Fronter. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester og ved påfølgende konte-eksamen.
Vurderingsordning:

Semesteroppgave i grupper teller 40%, skriftlig individuell eksamen 60% (3 timer). Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester. Konteeksamen (60% av karakteren), for de som har bestått semesteroppgaven, men som har strøket eller har gyldig fravær (pga. sykdom) på skriftlig eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester. Det blir ikke organisert konteeksamen på semesteroppgaven, kun på den individuelle, skriftlige eksamenen. 

Både semesteroppgaven og den skriftlige individuelle eksamenen må være bestått for å bestå kurset. Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet og ved påfølgende konteeksamen. 

Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for semesteroppgaver og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til casene.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått