Course code AOS237

AOS237 Foretaksstrategi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Silja Marianna Korhonen-Sande
Medvirkende: Glenn Roger Kristiansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: B-ØA, M-IØ
Emnets innhold:
Temaer som behandles er strategiske planleggingsprosesser, intern og ekstern analyse, formulering av foretaksstrategier, strategier i forskjellige bransjer, og strategiimplementering. Bedriftens sosiale ansvar og rollen til innovasjon blir tatt opp som spesielle emner i kurset.
Læringsutbytte:
Dette kurset gir studentene en grunnleggende teoretisk verktøykasse i foretaksstrategi: kunnskap om sentrale begreper og modeller i faget. Studentene lærer seg å anvende disse begrepene og modellene for å analysere organisasjonens eksterne og interne omgivelser, for å formulere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer basert på denne analysen,og diskutere organisatoriske løsninger for strategiimplementering. Studentene utvikler interesse for strategi og forstår betydningen av strategisk tenkning i forskjellige kontekster i samfunnet.
Læringsaktiviteter:
Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i forelesningsplanen. I tillegg anvender studentene teorier på caser i små grupper og presenterer løsningene i case-seminarer muntlig og skriftlig.
Læringsstøtte:
Studentene får skriftlig og muntlig tilbakemelding i forbindelse med case-seminarene. Kursansvarlig er tilgjengelig for faglig veiledning i forbindelse med forelesningene og via e-post.
Pensum:
Robert M. Grant og Judith Jordan. Foundations of Strategy. 2015 (2. utgave). Wiley. Artikler. Forelesningsnotater er også pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
AOS120, AOS130, BUS100. Det forutsettes at studentene kan lese lærebok, cases og annen faglitteratur på engelsk. 
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske oppgaver i form av to case-seminarer for hver gruppe og relaterte skriftlige case-løsninger, som vurderes til bestått/ ikke bestått og må bestås før man kan delta på slutteksamen. Deltakelse på case-seminarene og gruppearbeid er obligatorisk. Instruksjoner om seminarene blir gitt på Fronter før kurset begynner og  i første forelesning. Gruppestørrelsen er avhengig av antall påmeldte studenter i kurset og blir bestemt i begynnelsen av kurset. De obligatoriske oppgavene er kun gyldige for et semester og ved påfølgende konte-eksamen.
Vurderingsordning:

Semesteroppgave i grupper teller 40%, skriftlig individuell eksamen 60% (3 timer). Eksamen og semesteroppgaven må bestås i samme semester. Konteeksamen (60% av karakteren), for de som har bestått semesteroppgaven, men som har strøket eller har gyldig fravær (pga. sykdom) på skriftlig eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester.

Både semesteroppgaven og eksamen må være bestått for å bestå kurset. Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet og ved påfølgende konteeksamen. 

Sensor:
Ekstern sensor går igjennom og godkjenner opplegg for semesteroppgaver og eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger og seminarer: 3-4 timer per uke. I tillegg kommer gruppearbeid relatert til casene.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått