Course code AOS130

AOS130 Innføring i organisasjonsteori

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Arild Wæraas
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Eventuell mangel på undervisningslokaler kan medføre at det blir begrensning på antall studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-ØA, B-ECON  og M-IØ
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset har to hovedtemaer. Det første er interne funksjoner i organisasjoner, og omhandler mål og oppgaver, kultur, struktur makt og ledelse. Det andre temaet er drivkrefter i omgivelsene og hvordan disse påvirker organisasjonen.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap i temaer og problemstillinger som gjelder for moderne organisasjoners virkemåte og oppbygging. Studenten skal også ha kunnskap om organisasjonsteoriens historie, utviklingstrekk og egenart.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten:

- Kunne forklare begrepet formell organisasjon og beskrive formålet med organisering samt forklare forskjellen mellom formell og uformell organisasjon

- Kunne forklare begrepet formell organisasjonsstruktur og beskrive hvilke ulike typer strukturer er vanlige i arbeidslivet i dag samt identifisere hvilke effekter disse kan ha på organisasjoners virkemåte

- Kunne forklare begrepene mål, strategi, visjon, verdi og produksjonssystem, gi eksempler på disse begrepene og beskrive deres rolle i dagens organisasjoner

- Kunne forklare begrepet organisasjonskultur og beskrive hvilke elementer som vanligvis regnes som deler av organisasjonskulturen, hvilken rolle de har i dagens organisasjoner og hvordan de påvirker organisasjoners virkemåte

- Kunne forklare begrepet omgivelser og beskrive hvilke elementer som vanligvis regnes som deler av omgivelsene, hvilke typer omgivelser som finnes, og hvordan disse påvirker organisasjoners virkemåte

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten kunne bruke sine ferdigheter til å gjøre systematiske undersøkelser av hvordan organisasjoner fungerer, identifisere begrensninger og muligheter på egen arbeidsplass knyttet til organisasjon og organisering, kunne kommunisere om faglige problemstillinger som gjelder organisasjon og organisering, ha utviklet kritiske holdninger til organisasjonsproblematikk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, kollokvier og oppgaveløsning, case-studier.
Læringsstøtte:
Studentene får veiledning av hjelpelærerne gjennom alle seminarene.
Pensum:

Forelesningene er pensum.

Pensumbok er Jakobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. Fjerde utgave

Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:

Oppgaveløsning, deltakelse i gruppearbeid. Studenter som ankommer senere enn 2. dag av emnet vil bli avvist.

Studenter som har fått godkjent obligatorisk aktivitet i emnet tidligere, trenger ikke å gjennomføre den obligatoriske aktiviteten på nytt.

Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum og eksamensoppgaver.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Undervisningen foregår som forelesning og seminar fra 09.15 til 16.00 i augustblokka.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått