Arbeidspakker

 • .
  Foto
  Pecold

BIOTOUR-prosjektet er delt inn i fem integrerte arbeidspakker.


Arbeidspakker

Naturbasert reiseliv i den norske bioøkonomien

Denne arbeidspakken vil undersøke reiselivets bidrag til den norske bioøkonomien, definert som bærekraftig bruk av fornybare biologiske ressurser for utvikling av innovative produkter.
Vi vil undersøke kritisk hvordan naturbasert reiseliv påvirker utviklingen av miljø, samfunn og økonomi ved å analysere:

 • Tilbudssiden i det naturbaserte reiselivet
 • Sosiale endringer og trender
 • Omgivelsenes betydning for tjenesteleveranser på lokalt nivå («servicescape»)
 • Lokalsamfunnets robusthet

Ressurs- og produktanalyser

Målet med denne arbeidspakken er å avklare ressursmessige forutsetninger for naturbasert reiseliv. Vi vil se på utfordringer og muligheter for tre ressurstyper som er relevante for reiselivet i bioøkonomien:

 • Naturlige bioressurser (f.eks. vilt) og bearbeidede ressurser (f.eks. lokal mat)
 • Kulturelle ressurser (landskap, installasjoner, kunnskap)
 • Reiselivets infrastruktur

Forskningen består av to deler:

 1. Konseptuell og statistisk modellering av dynamikken i økologiske ressurser i et reiselivsperspektiv
 2. Landskapsressursanalyse (LRA) for å analysere bærekraftig ressursbruk og utvikling av naturbasert reiseliv på lokalt og regional nivå

Markedsanalyser

I denne arbeidspakken er målet å undersøke og forstå potensialet for produkter innen naturbasert reiseliv i Norge. Ved å analysere markedssegmenter vil vi beskrive de viktigste forbrukersegmentene, hva forbrukerne foretrekker og deres betalingsvilje. Dette blir koblet opp mot sosioøkonomiske og demografiske karakteristikker samt personlighet, verdier, meninger, holdninger, interesser og livsstil. Vi vil se på:

 • Etablert kunnskap om etterspørselen etter naturbaserte opplevelser i Norge.
 • Kvantifisere etterspørselen ved å se på nye bedriftsdata fra selskaper som selger naturbasert reiselivsprodukter.
 • Gjennomføre undersøkelser som tar utgangspunkt i fire casestudier for feltarbeid.
 • Foreta markedssegmentering for å identifisere hovedsegmenter, hvilke opplevelser og produktkjennetegn som fortrekkes.

Aktører og reiselivsledelse

Målsetningen er å frembringe ny, empirisk kunnskap på tre områder:

 • Motivasjon og lønnsomhet hos selskaper innen naturbasert reiseliv.
 • Premisser, muligheter og utfordringer for lokal utvikling og vekst.
 • Hvordan samarbeid og erfaringsutveksling mellom myndigheter, næringsaktører og lokalsamfunn fungerer som grunnlag for god reiselivsledelse.

Innovative løsninger

Denne arbeidspakken inneholder tre integrerte deler. Disse er basert på hypotesen om at verdiskapingen i det naturbaserte reiselivet vil øke ved hjelp av:

 • Smart produktpakking
 • Sosiale medier som markedsføringskanal
 • Kunnskapsdrevet entreprenørskap

Målet er at data og resultater fra de ulike arbeidspakkene og feltarbeidene vil bidra til innovative løsninger innen naturbasert reiseliv.

Published 13. juni 2016 - 9:18 - Updated 27. February 2017 - 15:51