Personalhåndbok


A
AFP-Søknad
Aldersgrenser i staten
Alminnelig arbeidstid
Amming
Ansvar
Application form for Research and Educational Sabbatical at NMBU
Arbeids- og reisetid ved reiser innenlands
Arbeids- og reisetid ved reiser utenlands
Arbeidsavtale
Arbeidsavtale (engelsk)
Arbeidsavtale (norsk)
Arbeidstakers medvirkningsplikt ved sykdom
Arbeidstid i julen m.m
Avskjed
Avspasering av overtid
Avtale om fjernarbeid - hjemmearbeid

B
Barn eller barnepassers sykdom
Bevertning og representasjon ved NMBU
Bierverv og ekstraarbeid
Boliglån

D
Deltidsansatte og ferie
Delvis permisjon
Dialogmøte 3

E
Endringer i arbeidsavtalen
Erstatning ved skade eller tap
Etikkutvalget
Etiske retningslinjer

F
Fastsettelse og endring av ferietidspunkt
Fedrekvote
Ferie i oppsigelsestiden
Ferie ved foreldrepermisjon
Ferieavvikling ved militærtjeneste mv.
Feriens lengde
Feriepengenes størrelse
Feriepenger
Fil kurs Compendia - Marit Kjølberg Haglund.
Fleksibel arbeidstid
Foreldrepenger
Foreldrepermisjon for mor/far
Forsikring
Forsknings- og utdanningstermin Retningslinjer
Forskudd på lønn
Fortrinnsrett
Fortrinnsrett for deltidsansatte
Fungeringstillegg - Stedfortredergodtgjørelse

G
Gaver i tjenesten
Gjesteforskere
Gravide arbeidstakere

H
Habilitet i innstillings-, ansettelsesutvalg, samt i sakkyndig komite
Handlingsplan
Hvile-/spisepauser

I
IA og svangerskapspenger
Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv - IA
International researchers
Introduksjon av nytilsatte
Introduksjonsprgram for nye ledere
Introduksjonsprogram for nye medarbeidere

K
Kompetanseutvikling
Kravskjema, 2.5.1 - Akademikerne
Kravskjema, 2.5.1 - LO, Unio, YS og uorganiserte
Kravskjema, 2.5.3 - Akademikerne
Kravskjema, 2.5.3 - LO, Unio, YS og uorganiserte

L
Likestillingskomiteen
Lokale IA-mål NMBU 2017-2018
Lærlingeordning
Lærlinger og lærekandidater
Lønn under militær- og siviltjeneste
Lønnsendringer og lønnsforhandlinger
Lønnsfastsettelse
Lønnspolitikk
Lønnssamtale
Lønnsutbetaling

M
Mandat - Komité for likestilling og mangfold
Medarbeidersamtale
Medarbeidersamtale forberedelsesskjema medarbeider
Medbestemmelsesordningen hos oss
Medlemsfordeler
Midlertidig tilsetting
Militær- og sivilarbeidstjeneste
Målet med personalhåndboken

N
NMBU - Etiske retningslinjer
NMBUs hytter
NMBUs retningslinje for databriller
NMBUs retningslinjer for bierverv/ekstraarbeid
Ny i virksomheten
Nyansatte og ferie
Nytilsatt - tilgang til IT-systemene
Nytilsatte på verksted, lab og feltarbeid

O
Offentlige verv mm.
Om medbestemmelse
Omsorgspermisjon - Pappapermisjon
Omstilling
Oppfølgingssamtaler
Opphør av midlertidig tjeneste
Oppsigelse de første tjenesteår
Oppsigelse etter de første tjenesteår
Oppsigelse i prøvetid
Oppsigelsesfrister
Ordensstraff
Overføring av ferie - forskudd på ferie
Overtid
Overtidsgodtgjørelse

P
Passiv tjeneste - Beredskap
Pensjon
Permisjon i forb. med overtakelse av fosterbarn
Permisjon under svangerskapet
Permisjon uten lønn
Permisjon ved eksamen
Personalreglement
Plakat Gravide
Pleie av nære pårørende i terminalfasen
Prøvetid
Påskjønnelse og gaver til ansatte

R
Redusert arbeidstid
Registrering av arbeidstid og overtidsarbeid
Registrering av ferie
Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts with supplementary guidelines for NMBU
Reiseutgifter, dietter og godtgjørelser
Research and education sabbatical NMBU - guidelines
Retningslinjer for bevertning og representasjon ved NMBU
Retningslinjer for bevertning og representasjon ved NMBU (18/01357-3)
Retningslinjer for forsknings- og utdannningstermin
Retningslinjer for å få ned andelen midlertidig ansatte ved NMBU
Revidert særavtale beredskap ved NVH Juni 2016

S
Samtale 1
Samtale 2 og 3
Seniordager
Seniorpolitikk - overordnet tenkning
Seniorpolitikk for NMBU
Seniorpolitikk for NMBU
Skift - og turnusarbeid
Skjema - Særavtale B-tillegg
Skjema prøvetidssamtale
Skjema prøvetidssamtale
Skjemaer
Sluttattest
Sluttoppgjør
Suspensjon
Sykdom og ferie
Sykefravær inntil 8 uker
Sykefravær ut over 8 uker
Sykepenger
Særavtale - Frikjøp av hovedvernombud m.m
Særavtale - Godtgjøring fagansvarlig for lærlinger
Særavtale - Lønn ved opprykk. Professor/dosent og internasjonal spesialistutd.
Særavtale - Midlertidige tilleggsoppdrag, fortløpende forhandling
Særavtale - Tillitsvalgtkompensasjon
Særavtale for EVU-ansvar ved NMBU
Særavtale vakt og beredskap NVH 2010
Søknadsskjema for forsknings- og utdanningstermin
Søknadsskjema om kompetansemidler- NMBU

T
Tariffområde - hvilket tariffområde tilhører ansatte
Telefongodtgjørelse
Tilbake til arbeid
Tillitsvalgte ved NMBU
Tillitsvalgtes rett til fri med lønn
Tilpasningsavtale
Tilrettevisning/Advarsel
Trekk i lønn

U
Ulønnet permisjon
Unntak fra arbeidsgiverperiode
Utbetaling av feriepengene
Utdanningskoder
Utdanningspermisjon
Utdanningspermisjon
Utenlandsopphold
Utvalgsgodtgjøring
Utviklingsplan tek adm

V
Vaktavtale for Senter for husdyrforsøk (fra 01.04.2018)
Veileder arbeidsavtale
Veileder lokale lønnsforhandlinger
Veileder velferdspermisjoner ved NMBU
Velferdsmidler
Velferdspermisjon

Y
Yrkeskoder NMBU (STYRK)

Ø
Øvrige fridager

Å
Årsplansamtale
Årsplansamtaler vitenskapelige

#
1 - 8 dager
1. Hva er bevertning og representasjon og når er dette ok?
1. Innledning
10. Eksempler (bevertning)
12 måneder
17 dager - 4 uker
2. Krav til dokumentasjon ved bevertning og representasjon
2. Unntak
26 uker - dialogmøte 2
3. Bevertning - satser 2019 (arkiv)
3. Bevertning satser
3. Utlysning av stillinger
4 uker - oppfølgingsplan
4. Representasjon satser
4. Representasjon satser 2019 (arkiv)
5. Tips
53 - 104 uker
6. Alkohol
7 uker - dialogmøte 1
7. Disputas (bevertning)
8 uker
8. Bagatellmessig bevertning
9 uker - rapportering
9-16 dager
9. Bevertning tilknyttet overnatting, lokalleie, konferansepakker m.m

Published 19. september 2018 - 8:30 - Updated 30. oktober 2020 - 13:03