Medarbeiderhåndbok (personal- og lederhåndbok)

A

 • Advarsel
 • Advarselssystem
 • Aldersgrenser i staten
 • Alminnelig arbeidstid
 • Amming
 • Ansettelsesvedtak og avslutning av stillingsutlysning
 • Antall stønadsdager med omsorgspenger
 • Arbeids- og reisetid ved reiser innenlands
 • Arbeids- og reisetid ved reiser utenlands
 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidsgiverperioden
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Arbeidstid på søndag og helligdager
 • Avklare innstillingsmyndighet og rådgivere
 • Avklare innstillingsutvalg
 •  Avklaring av rekrutteringsalternativ (kvalitetssikringsskjema)
 • Avskjed av embetsmenn
 • Avskjed av statsansatte
 • Avspasering av overtid
 • Avtale om fjernarbeid - hjemmearbeid

B

 • Bedriftshelsetjenesten
 •  Behovsvurdering og beslutning om rekruttering (sjekkliste og beslutning)
 • Behovsvurdering og stillingsanalyse
 • Behovsvurdering og stillingsanalyse
 •  Bevertning og representasjon ved NMBU
 • Bierverv og ekstraarbeid
 •  Bierverv/ekstraerverv - Retningslinjer
 • Boliglån
 • Bruken av sosiale medier

D

 • Databriller
 • Deltidsansatte og ferie
 • Delvis permisjon
 • Dialogmøte 1 (innen 7 uker)
 • Dialogmøte 2 (innen 26 uker)
 • Dialogmøte 3

E

 •  EVU-ansvar - Særavtale
 • Egenmelding (IA)
 • Endringer i arbeidsforholdet
 • Erstatning ved skade eller tap
 • Etiske retningslinjer
 • Ett år og etterpå

F

 •  Fagansvarlig for lærlinger - Særavtale om godtgjøring
 • Fastsettelse og endring av ferietidspunkt
 • Fedrekvote
 • Ferdigstille sak til ansettelsesutvalget
 • Ferie og oppsigelse
 • Ferie ved foreldrepermisjon
 • Ferieavvikling under militærtjeneste med mer
 • Feriepenger - størrelse
 • Feriepenger - utbetaling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Flyttegodtgjørelse
 • Forberedelse
 • Forberedelse
 • Foreldrepermisjon
 • Forsikring
 •  Forskerstillinger - Rutine for rekruttering
 •  Forsknings- og utdanningstermin - Retningslinjer
 •  Forsknings- og utdanningstermin - Søknadsskjema
 • Forsknings- og utdannningstermin
 • Forskudd på lønn
 •  Forskudd på lønn - Skjema
 • Fortrinnsrett for deltidsansatte
 • Fortrinnsrett ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
 • Fridager for seniorer
 •  Frikjøp HVO - Særavtale
 • Fungeringstillegg - Stedfortredergodtgjørelse

G

 • Gaver og andre ytelser i tjenesten
 •  Gender balance and unconscious preference in recruitment
 • Generelt om ferie
 • Gjennomføring
 • Gjennomføring
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
 •  Guidelines educational competence - professor
 •  Guidelines educational competence – associate professor
 •  Guidelines for appointment and promotion to teaching and research positions

H

 • Hvile-/spisepauser

I

 • Individuelle AKAN opplegg
 •  Individuelle kompetansemidler - søknadsskjema
 • Inkluderende arbeidsliv - IA
 • Innstilling
 •  Innstillingsmal
 • Intervju, tester, case
 • Intervjuer, prøveforelesning, tester, case
 •  Intervjuguide med veiledning

K

 •  Kjønnsbalanse og ubevisst preferanse ved rekruttering - Faktaark
 • Kompetanseutvikling
 • Konflikthåndtering
 •  Konflikthåndtering
 • Kredittkort
 •  Kvalifikasjonskravet og saklighetskravet
 •  Kvalifikasjonsmatrise

L

 •  Lokale lønnsforhandlinger - Veileder
 • Lærlingeordning
 • Lærlinger og lærekandidater
 • Lønn - Feriepenger
 • Lønn - foreldrepenger
 • Lønn under militær- og siviltjeneste
 • Lønn under sykdom - sykepenger
 • Lønnsfastsettelse
 • Lønnsforhandlinger
 • Lønnspolitikk
 •  Lønnspolitikk
 •  Lønnspolitikk NMBU - 09.10.2020
 • Lønnsutbetaling

M

 •  Mal Forsker med PhD ENG
 •  Mal Forsker med ph.d. NO
 •  Mal Forsker uten PhD ENG
 •  Mal Forsker uten ph.d. NO
 •  Mal Førsteamanuensis ENG
 •  Mal Førsteamanuensis NO
 •  Mal PhD-stipendiat ENG
 •  Mal PhD-stipendiat NO
 •  Mal Professor ENG
 •  Mal Professor NO
 •  Mal Teknisk administrative stillinger NO
 •  Mal retningslinje/rutine
 • Medarbeidersamtale (TA)
 •  Medarbeidersamtale TA-ansatte - forberedelsesskjema medarbeider
 • Medbestemmelse ved NMBU (IDF)
 • Medlemskap hos SPK
 •  Meld fra om sykdom
 • Midlertidig ansettelse
 • Militærtjeneste
 • Mødrekvote
 •  Møteplan sentralt ansettelsesråd 2021

N

 • NMBUs hytter
 • Ny i virksomheten
 • Ny i virksomheten - før ansettelse
 •  Ny i virksomheten - test
 • Nyansatte og ferie

O

 • Offentlige verv
 • Om bestilling av reise og opphold
 • Om bevertning og representasjon
 • Om medbestemmelse
 • Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel
 • Omstilling
 • Oppfølging
 • Oppfølging
 • Oppfølging av ansatte i permisjon
 •  Oppfølgingsløpet
 • Oppfølgingsplan (innen 4 uker)
 • Opphør av midlertidig arbeidsavtale
 • Opprett sakkyndig komité
 • Oppsigelse fra arbeidsgiver
 • Oppsigelse fra arbeidstaker
 • Oppsigelse i prøvetid
 • Oppsigelsesfrister
 • Ordensstraff for statsansatte
 • Organisasjonen
 • Overføring av ferie - forskudd på ferie
 • Overtid
 • Overtidsbetaling

P

 • Passiv tjeneste - Beredskap
 • Pensjon
 • Permisjon uten lønn
 • Permisjon ved eksamen
 • Permisjon ved omsorg for nære pårørende
 • Permisjon ved overtakelse av fosterbarn
 • Personalpolitikk
 • Personalreglement
 •  Personalreglement NMBU
 • Pleie av nærstående i livets sluttfase
 •  Protokoll ansettelsesmyndighet - Mal
 • Prøvetid for statsansatte
 • Påskjønnelse og gaver til ansatte

R

 • Rabattordning for de ansatte
 • Redusert arbeidstid
 • Referanseintervju
 •  Referanseintervju - mal
 •  Registrering arbeidstid - Retningslinjer
 • Reiseforsikring
 • Reiseforskudd
 • Reiseregning - innenlandsreiser
 • Reiseregning - utenlandsreiser
 • Religiøse høytider
 • Representasjon, bevertning med mer
 •  Research and education sabbatical NMBU - Application form
 •  Research and education sabbatical NMBU - guidelines
 •  Retningslinje håntering av konflikter og trakassering
 •  Retningslinjer digitale intervju og prøveforelesninger
 •  Retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Rett til fri i svangerskapet
 • Rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid
 • Retten til omsorgspenger
 • Retten til sykepenger
 • Rusforebyggende arbeid
 •  Rusforebyggende arbeid
 • Rutine TA-stillinger (tekniske og administrative)
 • Rutine for ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger (UF)

S

 • Sakkyndig vurdering
 • Samfunnsoppdrag
 •  Samlet rutine for ansettelser i tekniske og administrative (TA) stillinger
 • Samtale om lønn m.m.
 • Seniorpolitikk
 • Signere arbeidsavtale - Ny i virksomheten
 • Skift - og turnusarbeid
 • Slik utnevnes embetsmenn
 • Sluttattest
 • Sluttoppgjør
 •  Stillingsanalyse og tidsplan TA-stillinger (mal/skjema)
 •  Stillingsanalyse og tidsplan UF-stillinger (mal/skjema)
 •  Stillingskodeoversikt (del av lønnspolitikk NMBU)
 • Suspensjon
 • Sykdom og ferie
 • Sykmelding (IA)
 • Søknadsfrist utløpt: Administrativ behandling av søknader

T

 • Tariffområder
 •  Taushetserklæring studenter rekruttering
 •  Tekniske og administrative stillinger (TA) - Rutine for rekruttering
 • Telefongodtgjørelse
 • Tilbake til arbeid
 • Tillitsvalgte - organisasjoner
 •  Tillitsvalgte NMBU - Oversikt
 • Tillitsvalgtes rett til fri med lønn
 • Tilpasningsavtale
 •  Tilpasningsavtale NMBU
 •  Tre steg i medarbeidersamtalen
 • Trekk i lønn
 • Trening i/ utenfor arbeidstid

U

 • Ulønnet permisjon
 •  Undervisnings- og forskerstillinger (UF) - Rutine for rekruttering
 •  Undervisnings- og forskerstillinger (UF) - samlet kortrutine for ansettelser
 • Unntak fra offentlighet
 • Utarbeide og godkjenne utlysningstekst
 • Utarbeide og godkjenne utlysningstekst
 • Utdanningspermisjon
 •  Utdanningsstillinger (Phd, Post Doc osv.) - Rutine for rekruttering
 • Utgifter til reise og kost m.m.
 • Utlyse stilling
 • Utsettelse av foreldrepermisjonen
 • Utvalgsgodtgjøring
 •  Utviklingsplan TA-ansatt

V

 •  VEILEDER for søkere og sakkyndig komite - førsteamanuensis
 •  VEILEDER for søkere og sakkyndig komite - professor
 •  Vakt og beredskap NVH (2010) - Særavtale
 •  Vakt og beredskap NVH (2016) - Særavtale revidert/tillegg
 •  Vaktordning SHF - Særavtale
 • Varsling
 • Varslingsfrister
 •  Veileder til optiker
 •  Veileder velferdspermisjon
 • Velferdsmidler
 • Velferdspermisjon
 • Velkommen til Medarbeiderhåndboka
 • Vern mot oppsigelse og avskjed
 • Verneombud
 • Visjon og innsatsområder, strategi 2019-2023
 • Vurdere søkere og utvalg til intervju
 • Vurdere søkere, utvalg til intervju
 • Vurdere søkere, utvalg til intervju
 • Våre verdier

Ø

 • Øvrige fridager

Å

 • Årsplansamtale (VIT)
 •  Årsplansamtale - veiledning til ledere
 •  Årsplansamtaler VIT-ansatte

#

 • 1. Hva er bevertning og representasjon, og når er dette ok?
 • 10. Eksempler
 • 2. Krav til dokumentasjon
 •  2.5.1 Kravskjema - Akademikerne
 •  2.5.1 Kravskjema - LO, Unio, YS og uorganiserte
 •  2.5.3 Kravskjema - Akademikerne
 •  2.5.3 Kravskjema - LO, Unio, YS og uorganiserte
 •  2.5.3-forhandlinger - Rutine (en prøveordning)
 • 3. Satser bevertning
 • 4. Satser representasjon
 • 5. Tips
 • 6. Alkohol
 • 7. Disputas
 • 8. Bagatellmessig bevertning
 • 9. Bevertning tilknyttet overnatting, lokalleie, konferansepakker m.m

 Published 19. september 2018 - 8:30 - Updated 25. mars 2021 - 14:03