Bioøkonomi angår oss alle

Bioøkonomi handler om verdiskapning knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser.
Bioøkonomi gir nye muligheter for miljø og samfunn.
Bioøkonomien åpner opp for et mer bærekraftig samfunn i forhold til miljø og klima.
Begrepet ”bioøkonomi” blir brukt i forbindelse med næringsutvikling og forskning bl.a. i EU, USA, Kina og Norge.
EU satser
Bioøkonomi blir av EU definert som bærekraftig produksjon og bearbeiding av biomasse til matvarer, helse-
og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi. Målet er utvikling av et fremtidig biobasert samfunn med lavere utslipp og høyere ressurseffektivitet enn dagens samfunn.
Norske muligheter
Bioøkonomien tar mål av seg til å utnytte de biologiske ressursene vi rår over til det beste for miljø og samfunn. Norge er i en særstilling med store mengder biologiske ressurser både i havet og i landbruket, inkludert skog. Havbruk er et
godt eksempel på en ny næring innen bioøkonomien. Det norske lakseeventyret er basert på kunnskap utviklet av husdyrforskningsmiljøet på Ås.
Mat og helse
Forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon er nøkkelord i bioøkonomien. Ved UMB ser vi på hele verdikjeden innen eksempelvis produksjon av mat. Kunnskapen vi tilegner oss gir innsyn i komplette, bærekraftige kretsløp. For forbrukerne betyr denne kunnskapen at vi kan designe mat ikke bare som kilde til ernæring, men også som en ny og framtidig kilde til bedre helse.
Enzymer og bioenergi
Kunnskapsbasert bioøkonomi i praksis er fremtidig produksjon
av biodrivstoff ved hjelp av enzymteknologi utviklet av UMBs forskere. På bioenergifronten vil det ventelig komme store gjennombrudd i tiårene som kommer. Bioøkonomien baserer seg på fornybare ressurser som inngår i en helhetlig verdikjede-tenkning. Jordbruksavfall kan brukes som drivstoff for energianlegg eller inngå i en videre kretsløpstenking. Skogen produserer store mengder biomasse til lav kostnad og til et vidt bruksområde. Av skog kan vi ikke bare få de produktene vi er vant til i dag i form av trevirke og brensel, men også klær, medisiner og til og med majones.
Skaper nye verdier
Bioøkonomien bidrar også i forhold til sysselsetting og økt verdiskapning. Gjennom bedre utnyttelse av våre biobaserte ressurser kan det skapes nye arbeidsplasser. Vi kan se for oss at dagens oljebaserte økonomi gradviskan erstattes av en mer grønn økonomi hvor biobaserte råvarer tar over for de oljebaserte råvarene. Forskning er av avgjørende betydning for at visjonen bak den bioøkonomiske tenkingen skal kunne realiseres.  Universitetet for miljø- og biovitenskap vil være ledende innen  bioøkonomi. Vi ser
at bioøkonomi henger tett sammen med miljø og bærekraft. Skal vi
skape en bærekraftig utvikling, vil kunnskap være vårt beste og viktigste redskap. Satsing innen bioøkonomi vil gi kunnskap for livet - også til framtidige generasjoner.  Ved UMB har vi lenge drevet med forskning innen det bioøkonomiske området. Brosjyren du holder i hånda gir noen fremtidsrettede bioøkonomiske smakebiter.

Institutter ved NMBU har skrevet  om sitt arbeid med biøkonomi i forbindelse med universitetets vårkonferanse 2012:

Relatert innhold
Gull av grønne skoger

Gull av grønne skoger

Løsningen på noen av menneskehetens mest presserende problemer kan ligge i nye måter å utnytte biomasse på. Den grønne skogen, tang & tare og det vi kaller «avfall» kan foredles til alle de petroleumsbaserte godene vi lever av og med i dag.

Published 30. september 2015 - 16:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:18